Propozycja zmiany Statutu MUP

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 8 lip 2016, o 14:09

Drodzy Delegaci,
Szanowni Państwo,


w ostatnich dniach byłem mocno nieobecny, wynikało to z pewnych trudności realowych, a następnie musiałem uporać się z różnymi sprawami, które się w okresie zmniejszonej aktywności nawarstwiły. Ale już jestem i wracam do aktywności na wszystkich polach po równo. Dziś staję przez Wami z propozycją zmiany Statutu MUP. Poprzedni dokument, sprzed wielu już lat, był nieco zbyt sztywny, miał też kilka drobnych błędów. Wszystko to starałem się usunąć w propozycji, którą poniżej przed Wami składam. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że to to samo co było, jednak w toku lektury zauważycie najważniejsze różnice — przede wszystkim sklaryfikowanie przepisów dotyczących delegatów (w tym zakaz pełnienia funkcji delegata w różnych delegacjach), rady rewizyjnej (wprowadzenie przewodniczącego, prawo do interpretacji przepisów MUP), proceduralnych (skrócenie terminów, możliwość skracania głosowań, kwestie kiedy nie trzeba głosować w RD), itd.

Jedną ze zmian wyróżniam na niebiesko — uznałem, że warto poruszyć tę kwestię. Nasza organizacja nie jest osadzona w żadnym mieście, faktycznie należałoby uznać, że funkcjonuje w niebycie, w jakimś alternatywnym wymiarze. Chciałbym to zmienić, i dodać ciekawy element pobudzający narrację. Nie będę jednak o to walczył. Jeśli uznacie, że nie warto — wykreślimy. Jak to jednak widzę? Za moment zwrócę się, za Waszym pośrednictwem, o kontakt z władzami Waszych krajów, by jeśli są zainteresowane, wskazały miasta, które mogłyby się stać siedzibami MUP. W toku tak zebranych propozycji, ustalimy listę miast, spośród których, przed przyjęciem całości Statutu, wybierzemy to jedno, w głosowaniu, jak dotąd, które siedzibą się stanie. Myślę, że to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które może rozbudzić naszą organizację i mikroświatową współpracę.

Samo przyjęcie nowego Statutu rozpocznie się 14 dniowe vacatio legis, po którym Statut wejdzie w życie, co spowoduje deaktywację poprzedniego Statutu.

Wnosząc niniejszy projekt rozpoczynam również debatę. Potrwa ona 7 dni, po tym czasie przejdziemy do głosowań. Tych 7 dni wykorzystamy też na ustalenie listy zainteresowanych przyjęciem siedziby miast.

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia xxx 2016


W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, My, delegaci państw i federacji członkowskich, zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi Mikroświatową Unię Piłkarską Federacjami.

Artykuł 1. [Definicje]
 1. Organizacja, MUP — Mikroświatowa Unia Piłkarska.
 2. Federacja, związek — samorządny, niezależny, apolityczny, skupiający co najmniej dwie drużyny, związek sportowy działający na terenie wirtualnego kraju lub jego samorządnej części i będący jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na danym terenie.
 3. Xperteleven, X11 — platforma, za pośrednictwem której rozgrywane są spotkania piłkarskie dostępna pod adresem http://www.xperteleven.com.
 4. Liga — działająca w systemie X11 liga, w której rozgrywane są spotkania pomiędzy drużynami danych federacji, lub reprezentacji narodowych w rozgrywkach v-mundialu.
 5. V-mundial — rozgrywki piłkarskie pomiędzy reprezentacjami narodowymi organizowane przez MUP.
 6. Delegat — przedstawiciel federacji w organizacji.
Artykuł 2. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]
 1. Mikroświatowa Unia Piłkarska jest samorządną i apolityczną organizacją zrzeszającą w swych szeregach piłkarskie federacje działające w granicach mikronacji.
 2. Siedziba główna organizacji znajduje się w xxxxxxxxxxxxxxxxx, w mieście xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Artykuł 3. [Członkostwo w Organizacji]
 1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
  2. skupia w swych ramach co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w jakiejkolwiek aktywnej lidze v-świata,
  3. działa na terenie aktywnej i suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub adekwatnym prowincji, a która kiedykolwiek w swej internetowej historii była krajem suwerennym,
  4. jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na wskazanym we wniosku terenie,
  5. posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące, i sposób ich wyłaniania.
 2. Federacja będąca członkiem MUP, która przestanie spełniać wyżej wymienione warunki może zostać zawieszona w prawach członka MUP, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania, na wniosek jakiegokolwiek delegata głównego, decyzję o usunięciu federacji z szeregów organizacji.
 3. Decyzję o przyjęciu federacji do MUP podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta MUP.
 4. Prezydent MUP po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
 5. Złożenie wniosku o przyjęcie do MUP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego statutu i innych praw obowiązujących w organizacji, jak również ze zgłoszeniem i późniejszym prowadzeniem drużyny narodowej w rozgrywkach oficjalnej ligi prowadzonej przez organizację.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w strukturach Mikroświatowej Unii Piłkarskiej następuje na zaakceptowany przez Prezydenta MUP wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej 7 dni po ogłoszeniu, w tym przypadku nie dokonuje się głosowania Rady Delegatów nad usunięciem delegacji z organizacji.
Artykuł 4. [Delegaci]
 1. Delegaci przy organizacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
 2. Każda federacja będąca członkiem organizacji ma prawo delegować do niej dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
 3. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikroświata chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odebraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent MUP.
 4. Obserwator ma prawo uczestniczyć w dyskusjach podejmowanych na forum organizacji. Nie ma jednak prawa brać udziału w głosowaniach odbywających się na forum Rady Delegatów.
 5. Nie można w tym samym czasie jednocześnie pełnić roli delegata więcej niż jednej federacji członkowskiej.
Artykuł 5. [Władze MUP]
 1. Najwyższą władzą organizacji jest złożona z delegatów głównych i delegatów pomocniczych Rada Delegatów MUP.
 2. Władzami MUP w zakresie swoich kompetencji są:
  1. w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent MUP,
  2. w zakresie władzy uchwałodawczej — Rada Delegatów MUP,
  3. w zakresie władzy odwoławczej — Rada Rewizyjna MUP.
Artykuł 6. [Rada Delegatów]
 1. Radę Delegatów tworzą delegaci poszczególnych federacji.
 2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos danej delegacji będzie zaliczony do wyników głosowania.
 3. Ponadto delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
  1. wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, składanego na ręce Prezydenta MUP,
  2. nieobecności delegata głównego na forum Mikroświatowej Unii Piłkarskiej przekraczającej 7 dni.
 4. Rada Delegatów jest najwyższą władzą Organizacji i podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUP, a w szczególności:
  1. przyjęcia i usunięcia federacji do lub z organizacji,
  2. tworzenia i zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
  3. wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
  4. wyboru lub odwołania Prezydenta MUP,
  5. wyboru lub odwołania członka Rady Rewizyjnej MUP,
  6. uchylenia rozporządzenia Prezydenta MUP na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych.
 5. Zawieszenie delegata w prawach reprezentanta federacji na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta MUP jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji rodzimej federacji oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy jednak, niż okres trzech miesięcy. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent MUP po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do standardowej aktywności.
 6. Rada Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każda federacja członkowska dysponuje jednym głosem. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
 7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie większość głosów, której nie zmienią dalej oddawane głosy, Prezydent MUP może dokonać skrócenia głosowania.
 8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta MUP.
 9. Decyzję o usunięciu członka z Organizacji Rada Delegatów podejmuje się co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
Artykuł 7. [Prezydent MUP]
 1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta MUP na trzymiesięczną kadencję.
 2. Kandydatury na Prezydenta MUP, spośród ogółu reprezentantów, zgłaszają delegaci główni.
 3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem trzydniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
 4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie do miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona w ten sposób więcej niż jeden raz.
 5. W trakcie trwania kadencji Prezydenta MUP, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
 6. Do zadań Prezydenta MUP należy:
  1. reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
  2. administracja forum organizacji i gazetą „Micronational Football”,
  3. nadawanie i cofanie statusu obserwatora afiliowanego przy MUP,
  4. dbałość o sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym stały kontakt z władzami federacji wchodzących w skład MUP,
  5. rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,
  6. nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
  7. dbałość o promocję organizacji,
  8. dbałość o przestrzeganie praw organizacji przez wszystkich członków i reprezentantów,
  9. prowadzenie obrad Rady Delegatów,
  10. określanie szczegółowych obowiązków leżących przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem MUP.
 7. Na żądanie jakiegokolwiek delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie organizacji.
 8. Prezydent MUP, realizując swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
 9. Prezydent MUP ma prawo powołać Wiceprezydenta MUP, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta MUP. Prezydent MUP może także przekazać Wiceprezydentowi MUP wszystkie swoje obowiązki w przypadku swojej uzasadnionej nieobecności.
 10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta MUP dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent MUP przejmuję wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
 11. W przypadku braku powrotu Prezydenta MUP do końca kadencji, Wiceprezydent MUP rozpisuje wybory na Prezydenta MUP.
 12. Prezydent MUP ma możliwość zawieszenia federacji w prawach członka federacji, gdy liczba nieobecności jej delegatów podczas głosowań w terminie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające federację wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, od rozporządzenia przysługuje federacji prawo odwołania do Rady Rewizyjnej.
Artykuł 8. [Rada Rewizyjna]
 1. Rada Delegatów spośród reprezentantów wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
 2. Kadencja Rady Rewizyjnej wynosi sześć miesięcy.
 3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem pięciodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i trzydniowego terminu głosowania.
 4. Rada Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Rewizyjnej.
 5. Przewodniczący Rady Rewizyjnej prowadzi prace i obrady Rady Rewizyjnej.
 6. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
  1. rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta,
  2. rozstrzyganie sporów pomiędzy reprezentantami i członkami organizacji,
  3. interpretowanie przepisów organizacji.
 7. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje większością głosów i są one ostateczne.
 8. W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Rewizyjnej. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów. Kadencja wybranego w tej procedurze nowego członka Rady Rewizyjnej upływa w tym samym terminie co reszty Rady Rewizyjnej.

Artykuł 9. [Przepisy przejściowe i końcowe]
 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, uchyla się Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009 (z późn. zmianami).
 2. Zmiana niniejszego statutu następuje w wyniku uchwały Rady Delegatów podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów, przy udziale przynajmniej 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Statut wchodzi w życie w 14 dni od dnia przyjęcia przez Radę Delegatów.
 4. W terminie nie późniejszym niż określony w ust. 3 federacje będące członkami MUP przedstawiają urzędującemu Prezydentowi MUP informację o aktualnym składzie delegacji uwzględniając przepis art. 4 ust. 2 niniejszego Statutu.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 8 lip 2016, o 18:26

Uprzejmie informuję, że wpłynęła już do mnie jedna propozycja co do umiejscowienia siedziby MUP.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 9 lip 2016, o 08:19

Wpłynęły kolejne dwie propozycje.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Kristian Arped
Podawacz piłek
Posty: 17
Rejestracja: 24 maja 2016, o 17:35
Federacja: BZPN

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Kristian Arped » 10 lip 2016, o 01:25

Szanowny Panie Prezydencie!

Na szybko - czy art. 8 ust. 6 pkt 3 nie powinien brzmieć "interpretowanie przepisów organizacji"? Ze swojej strony również zapowiadam - w miarę możliwości - przedstawienie kontrpropozycji, choć głównie pod względem redakcyjnym, nie zaś norm wynikających w poszczególnych przepisach.

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 10 lip 2016, o 08:54

Kristian Arped pisze:Szanowny Panie Prezydencie!

Na szybko - czy art. 8 ust. 6 pkt 3 nie powinien brzmieć "interpretowanie przepisów organizacji"? Ze swojej strony również zapowiadam - w miarę możliwości - przedstawienie kontrpropozycji, choć głównie pod względem redakcyjnym, nie zaś norm wynikających w poszczególnych przepisach.


Szanowny Panie Delegacie,

oczywiście, to zdanie było dodawane "na szybko" jako ostatnia poprawka przed przedstawieniem projektu i stąd taki niefortunny lapsus. Oczywiście poprawiam, w formie autopoprawki. Dziękuję bardzo.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 10 lip 2016, o 13:45

Kolejna propozycja wpłynęła.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Kristian Arped
Podawacz piłek
Posty: 17
Rejestracja: 24 maja 2016, o 17:35
Federacja: BZPN

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Kristian Arped » 10 lip 2016, o 14:41

Szanowni,

tak jak zapowiadałem — moja propozycja różni się od propozycji Szanownego Prezydenta głównie kosmetycznie (bo przecież na niej, oczywiście, oparłem swoją wersję) — pozmieniałem brzmienia niektórych przepisów, wykasowałem żonglowanie określeniami („członek”, „federacja” itd.) oraz postarałem się, by brzmiało to troche bardziej „prawniczo”, choć — oczywiście — prawnikiem nie jestem i pewnie nie jedno trzeba byłoby poprawić jeszcze. Myślę jednak, że dla naszej organizacji Statut w mojej propozycji jest zredagowany wystarczająco dobrze. W razie pytań — chętnie na wszystkie odpowiem.

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
z dnia xx lipca 2016 r.


W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, my — delegaci państw i federacji członkowskich — zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi Mikroświatową Unię Piłkarską Federacjami.

§ 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]


 1. Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej „organizacją”, jest samorządną i apolityczną orgainzacją zrzeszającą piłkarskie federacje działające w mikronacjach.
 2. Organizacja posługuje się skrótem „MUP”.
 3. Siedziba główna organizacji znajduje się w [LOKALIZACJA], w [LOKALIZACJA].

§ 2. [Platforma rozgrywek]


Właściwą platformą do rozgrywania meczów oraz tworzenia i utrzymywania lig jest platforma xperteleven.com, zwana dalej „X11”.

§ 3. [Członkostwo]


 1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która:
  1. jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
  2. skupia co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w aktywnej mikroświatowej lidze,
  3. działa na terenie aktywnej i suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub równym prowincji, a która kiedykolwiek w swej historii była krajem suwerennym,
  4. jest jedynym reprezentantem na wskazanym we wniosku terytorium,
  5. posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące oraz sposób ich wyłaniania.
 2. Członek, który przestanie spełniać warunki określone w ust. 1, może zostać zawieszony w prawach członka organizacji, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania, na wniosek delegata głównego, decyzję o pozbawienia członka jego statusu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 6.
 3. Decyzję o nadaniu statusu członka podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta.
 4. Prezydent, po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
 5. Złożenie wniosku o przyjęcie do organizacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Statutu oraz innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w organizacji następuje na zaakceptowany przez Prezydenta wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej tydzień po ogłoszeniu.

§ 4. [Delegaci]


 1. Radę Delegatów tworzą delegaci, będący przedstawicielami federacji w organizacji.
 2. Delegacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
 3. Każdy członek ma prawo posiadania do dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
 4. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikronacji chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odbieraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent.
 5. Nie można w tym samym czasie jednocześnie pełnić roli delegata więcej niż jednego członka.

§ 5. [Władze organizacji]


 1. Najwyższą władzą organizacji jest Rada Delegatów.
 2. Władzami organizacji w zakresie swoich kompetencji są:
  1. w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent,
  2. w zakresie władzy uchwałodawczej — Rada Delegatów,
  3. w zakresie władzy odwoławczej — Rada Rewizyjna.

§ 6. [Rada Delegatów]


 1. Rada Delegatów tworzona jest przez delegatów poszczególnych członków.
 2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos liczy się do wyników głosowania.
 3. Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
  1. wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, złożonego na ręce Prezydenta,
  2. tygodniowej nieobecności delegata głównego na forum organizacji.
 4. Rada Delegatów podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, a w szczególności:
  1. przyjęcia i usunięcia członka,
  2. tworzenia i zmiany przepisów prawa,
  3. wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
  4. wyboru lub odwołania Prezydenta,
  5. wyboru lub odwołania Rady Rewizyjnej,
  6. uchylenia rozporządzenia Prezydenta na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych.
 5. Zawieszenie delegata w prawach na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji członka oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy niż 3 miesiące. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do aktywności.
 6. Rada Delegatów podejmuje uchwały poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie bezwzględna większość głosów, Prezydent może skrócić głosowanie.
 8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta.
 9. Decyzję o usunięciu członka z organizacji Rada Delegatów podejmuje większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 7. [Prezydent]


 1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta na trzymiesięczną kadencję.
 2. Kandydatów na Prezydenta zgłaszają delegaci główni.
 3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem trzydniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
 4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie do miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona w ten sposób więcej niż jeden raz.
 5. W trakcie trwania kadencji Prezydenta, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
 6. Do zadań Prezydenta należy:
  1. reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
  2. administracja forum organizacji i gazetą „Micronational Football”,
  3. nadawanie i cofanie statusu obserwatora,
  4. dbałość o sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym stały kontakt z członkami,
  5. rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem i innymi prawami organizacji oraz niezastrzeżonych dla innych władz organizacji,
  6. nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
  7. dbałość o promocję organizacji,
  8. dbałość o przestrzeganie praw organizacji przez wszystkich członków,
  9. prowadzenie obrad Rady Delegatów,
  10. określanie szczegółowych obowiązków leżących przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem organizacji
 7. Na żądanie delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie organizacji.
 8. Prezydent, realizując swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
 9. Prezydent ma prawo powołać Wiceprezydenta, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta. Prezydent może także przekazać Wiceprezydentowi wszystkie swoje obowiązki w przypadku uzasadnionej nieobecności.
 10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent przejmuje wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
 11. W przypadku braku powrotu Prezydenta do końca kadencji, Wiceprezydent rozpisuje wybory na Prezydenta.
 12. Prezydent ma możliwość zawieszania członka w swoich prawach, gdy liczba nieobecności jego delegatów podczas głosowań w okresie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające członka wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Od rozporządzenia przysługuje federacji prawo odwołania do Rady Rewizyjnej.

§ 8. [Rada Rewizyjna]


 1. Rada Delegatów spośród delegatów członków wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
 2. Kadencja Rady Rewizyjnej trwa pół roku.
 3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem pięciodniowego terminu na zgłaszanie kanydatów oraz trzydniowego terminu głosowania.
 4. Rada Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Rewizyjnej, który prowadzi prace i obrady Rady Rewizyjnej.
 5. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
  1. rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta,
  2. rozstrzyganie sporów pomiędzy delegatami i członkami organizacji,
  3. interpretowanie przepisów prawa organizacji.
 6. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów i są one ostateczne.
 7. W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Rewizyjnej. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów. Kadencja wybranego w tej procedurze nowego członka Rady Rewizyjnej upływa w tym samym terminie co reszty Rady Rewizyjnej.

§ 9 [Przepisy przejściowe i końcowe]


 1. Traci moc Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009 r.
 2. Zmiana Statutu następuje na drodze uchwały Rady Delegatów podjętej większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Statut wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
 4. Członkowie zobowiązani są, nie później niż do czasu wejścia Statutu w życie, przedstawić Prezydentowi informację o aktualnym składzie delegacji.

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Lord Darth Kanzler » 10 lip 2016, o 18:27

Bardzo dziękuję delegatowi pomocniczemu BZPN za złożoną propozycję, i w ogóle za udział w dyskusji.

Jestem skłonny przedstawiony projekt przyjąć w formie "autopoprawki" wobec mojego, przy czym mam dosłownie kilka drobnych pytań, i proszę o uściślenie, lub poprawienie.

1) w swym projekcie przedstawił Ekscelencja propozycję, która w każdym miejscu, w którym w moim projekcie było wskazanie na "jakiegokolwiek" delegata, w przedstawionym projekcie cytowane słowo usuwała — czy to nie rodzi sytuacji niejasnych, możliwych do różnorakiej interpretacji, czy nie tworzy dziur, które złośliwi wykorzystają do torpedowania działań Organizacji?

2) w paragrafie 3, u mnie w artykule 3, znalazło się słowo "łącznie" w zakresie warunków jakie musi spełnić federacja członkowska, a w złożonej propozycji słowo to znika, zastrzeżenie i prośba jak wyżej. Proszę o klaryfikację.

Kłaniam się.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Kristian Arped
Podawacz piłek
Posty: 17
Rejestracja: 24 maja 2016, o 17:35
Federacja: BZPN

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Kristian Arped » 10 lip 2016, o 22:07

Szanowny Panie Prezydencie,

1) w swym projekcie przedstawił Ekscelencja propozycję, która w każdym miejscu, w którym w moim projekcie było wskazanie na "jakiegokolwiek" delegata, w przedstawionym projekcie cytowane słowo usuwała — czy to nie rodzi sytuacji niejasnych, możliwych do różnorakiej interpretacji, czy nie tworzy dziur, które złośliwi wykorzystają do torpedowania działań Organizacji?


Wydaje mi się, że wynika to bezpośrednio z kontekstu, a więc nie potrzebuje dodatkowego uszczegółowienia. Natomiast — jeżeli Pan Prezydent będzie nalegał — nie będę miał nic przeciwko, jeżeli te słowa znajdą się tam z powrotem.

2) w paragrafie 3, u mnie w artykule 3, znalazło się słowo "łącznie" w zakresie warunków jakie musi spełnić federacja członkowska, a w złożonej propozycji słowo to znika, zastrzeżenie i prośba jak wyżej. Proszę o klaryfikację.


Jak wyżej — wydaje mi się, że to wynika z kontekstu (oraz z przyjętej w nieistniejącym realu praktyki); tak samo — jeżeli Pan Prezydent będzie koniecznie chciał umieścić to słowo — nie będę miał nic przeciwko.

Bardzo dziękuję delegatowi pomocniczemu BZPN za złożoną propozycję, i w ogóle za udział w dyskusji.


Ja natomiast zachęcam inne federacje do wzięcia udziału w dyskusji — to statut nas wszystkich, całej organizacji. Stwórzmy więc go wspólnie!

Awatar użytkownika
Tomasz Dostojewski
Gwiazda Stadionu
Posty: 448
Rejestracja: 5 maja 2015, o 16:11
Federacja: Brodryjska Federacja Sportowa
Lokalizacja: Brodria

Re: Propozycja zmiany Statutu MUP

Postautor: Tomasz Dostojewski » 10 lip 2016, o 22:17

Jeżeli mogę się wypowiedzieć. Popieram propozycję złożoną przez Krystiana Arpada. uważam przedstawiony przez niego Statut za bardzo dobry.
Prezes Brodryjskiej Federacji Sportowej.
Trener Legii Lisendorff, Lokomotivu Tomaszewo oraz FK Olimpik Sarajevo


Wróć do „Archiwum RD”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości