Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej [uchylony]

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej [uchylony]

Postautor: Lord Darth Kanzler » 10 lip 2009, o 16:55

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009
[tekst jednolity]


W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, My, delegaci państw i federacji członkowskich, zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi MUP Federacjami.

Definicje
Organizacja, MUP – Mikroświatowa Unia Piłkarska.
Federacja, związek – samorządny, niezależny, apolityczny, skupiający co najmniej dwie drużyny, związek sportowy działający na terenie wirtualnego kraju lub jego samorządnej części i będący jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na danym terenie.
Xperteleven, X11 – platforma informatyczna, na której rozgrywane są spotkania piłkarskie dostępna pod adresem http://www.xperteleven.com.
Liga – działająca w systemie X11 liga, w której rozgrywane są spotkania pomiędzy drużynami danych federacji, lub reprezentacji narodowych w rozgrywkach v-mundialu.
V-mundial – rozgrywki piłkarskie pomiędzy reprezentacjami narodowymi organizowane przez MUP.
Delegat – przedstawiciel federacji w organizacji.

Artykuł 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]

Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej organizacją, jest samorządną i apolityczną organizacją zrzeszającą w swych szeregach piłkarskie federacje działające w granicach mikronacji.

Artykuł 2. [Członkostwo w Organizacji]

1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która spełnia następujące warunki:
a) jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
b) skupia w swych ramach co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w jakiejkolwiek aktywnej lidze v-świata,
c) działa na terenie suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub adekwatnym prowincji, a która kiedykolwiek w swej internetowej historii była krajem suwerennym,
d) jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na wskazanym we wniosku terenie,
e) posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące.
2. Federacja będąca członkiem MUP, która przestanie spełniać wyżej wymienione warunki zostaje zawieszona w prawach członka MUP, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania decyzję o usunięciu federacji z szeregów organizacji.
3.Warunek aktywności przestaje spełniać drużyna, której trener nie logował się do X11 na konto drużyny dłużej niż 3 tygodnie.
4. Decyzję o przyjęciu federacji do MUP podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta MUP.
5. Prezydent MUP po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
6. Złożenie wniosku o przyjęcie do MUP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego statutu i innych praw obowiązujących w organizacji, jak również ze zgłoszeniem i późniejszym prowadzeniem drużyny narodowej w rozgrywkach v-mundialu.
7. Każda federacja będąca członkiem MUP ma prawo delegować do niej trzech delegatów – jednego głównego i dwóch pomocniczych.
8. Rada Delegatów może podjąć decyzję o usunięciu federacji członkowskiej z Organizacji w przypadku potwierdzonego przez Prezydenta MUP ustania aktywności obywatelskiej na terytorium objętym działaniem tejże federacji.
9.Rezygnacja z uczestnictwa w strukturach Mikroświatowej Unii Piłkarskiej następuje na zaakceptowany przez Prezydenta MUP wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej 7 dni po ogłoszeniu.

Artykuł 3. [Obserwatorzy]

1. Osobną kategorią członkostwa w MUP stanowi status obserwatora.
2. Za obserwatora uważa się każdego obywatela mikroświata chcącego uczestniczyć w życiu organizacji.
3. Obserwator ma prawo uczestniczyć w dyskusjach podejmowanych na forum MUP. Nie ma jednak prawa brać udziału w pracach Rady Delegatów.
4. Decyzję o nadaniu lub odebraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent MUP.

Artykuł 4. [Władze MUP]

1. Najwyższą władzą organizacji jest złożona z delegatów głównych Rada Delegatów MUP.
2. Władzami MUP w zakresie swoich kompetencji są:
a) w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent MUP;
b) w zakresie władzy uchwałodawczej – Rada Delegatów MUP;
c) w zakresie władzy odwoławczej – Rada Rewizyjna MUP.

Artykuł 5. [Rada Delegatów]

1. Radę Delegatów tworzą delegaci poszczególnych federacji. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach.
2.Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
a) wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, składanego na ręce Prezydenta MUP,
b) nieobecności delegata głównego na forum Mikroświatowej Unii Piłkarskiej przekraczającej 7 dni.
3.Rada Delegatów jest najwyższą władzą Organizacji i podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUP, a w szczególności:
a) przyjęcia i usunięcia federacji do organizacji,
b) tworzenia i zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
c) wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
d) wyboru lub odwołania Prezydenta MUP,
e) uchylenia rozporządzenia Prezydenta MUP na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych,
f) (skreślony)
4. Zawieszenie delegata w prawach reprezentanta federacji na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta MUP jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji rodzimej federacji oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy jednak, niż okres trzech miesięcy. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent MUP po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do standardowej aktywności.
5. Rada Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez głosowanie jawne trwające pięć dni. Każdy członek za pośrednictwem swego delegata głównego dysponuje jednym głosem. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
6. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta MUP.
7. Decyzję o usunięciu członka z Organizacji Rada Delegatów podejmuje się co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 55% Delegatów uprawnionych do głosowania.

Artykuł 6. [Prezydent MUP]

1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta MUP na trzymiesięczną kadencję.
2. Kandydatury na Prezydenta MUP, spośród ogółu reprezentantów, zgłaszają delegaci główni.
3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem tygodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie po upływie miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona więcej niż jeden raz.
5.W trakcie trwania kadencji Prezydenta MUP co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu trzydniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
6.Do zadań Prezydenta MUP należy:
a) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
b) administracja forum MUP i gazetą „Micronational Football”,
c) nadawanie i cofanie statusu obserwatora afiliowanego przy MUP,
d) dbałość o sprawne funkcjonowanie Organizacji, w tym stały kontakt z władzami federacji wchodzących w skład MUP,
e) rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,
f) nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
g) dbałość o promocję Organizacji,
h) dbałość o przestrzeganie praw MUP przez wszystkich reprezentantów,
i) prowadzenie i porządek obrad Rady Delegatów,
j) określa szczegółowe obowiązki leżące przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem MUP.
7. Na żądanie jakiegokolwiek delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie Organizacji.
8. Prezydent MUP, realizują swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
9. Prezydent MUP ma prawo powołać Wiceprezydenta MUP, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta MUP. Prezydent MUP może także przekazać Wiceprezydentowi MUP wszystkie swoje obowiązki w przypadku swojej uzasadnionej nieobecności.
10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta MUP dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent MUP przejmuję wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
11. W przypadku braku powrotu Prezydenta MUP do końca kadencji, Wiceprezydent MUP rozpisuje wybory na Prezydenta MUP.
12. Prezydent MUP ma możliwość zawieszenia delegata głównego w prawach reprezentanta federacji, gdy liczba jego nieobecności podczas głosowań w terminie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające delegata wchodzi w życie trzy dni po ogłoszeniu, w trakcie których można złożyć odwołanie do Rady Rewizyjnej.

Artykuł 7. [Rada Rewizyjna]

1. Rada Delegatów spośród reprezentantów wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
2. Kadencja Rady Rewizyjnej wynosi sześć miesięcy.
3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem tygodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i trzydniowego terminu głosowania.
4. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
a) rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń i postanowień Prezydenta;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy reprezentantami i członkami Organizacji.
5. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje jednogłośnie i są one ostateczne.

Artykuł 8. [Przepisy przejściowe i końcowe]

1.Zmiana niniejszego statutu następuje w wyniku uchwały Rady Delegatów podjętej bezwzględną większością ¾ głosów, przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 roku z wyłączeniem punktu 5 niniejszego artykułu, który wchodzi w życie w dniu uchwalenia statutu przez Radę Delegatów.
3.W terminie nie późniejszym niż określony w ust. 2 wygasa członkostwo delegacji krajowych w MUP.
4. W terminie nie późniejszym niż określony w ust. 2 federacje będące członkami MUP przedstawiają urzędującemu Prezesowi MUP informację uzupełnioną o wymagane dane określone w art. 2 ust. 1.
5. W terminie najbliższych wyborów prezesa MUP dokonuje się na zasadach określonych niniejszym statutem wyboru Prezydenta MUP i członków Rady Rewizyjnej MUP.


Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, o 20:17 przez Siergiusz Asketil, łącznie zmieniany 3 razy.
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji

Wróć do „Uchylone”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość