Rajńska Federacja Piłkarska

Lista byłych federacji członkowskich MUP
Edward II
Gracz środka pola
Posty: 189
Rejestracja: 3 lip 2010, o 21:50
Federacja: Dreamlandzka Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Królestwo Dreamlandu

Rajńska Federacja Piłkarska

Postautor: Edward II » 16 lis 2010, o 19:58

Nazwa federacji: Rajńska Federacja Piłkarska (RFP)
Prezes federacji: Hamad Al-Qadir (mail: haquje@gmail.com)
Obszar działania: Sułtanat Al Rajn
Liczba rodzimych drużyn w aktywnych ligach: SAR Camel League 25 drużyn w 3 dywizjach.
Trener drużyny narodowej: Szejk Manaf ben Saada
Delegat Główny: Hamad Al-Qadir
Delegaci pomocniczy: Książę Said al Falim

Statut

Statut Rajńskiej Federacji Piłkarskiej
z dnia 27 września 2009
[tekst jednolity]

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

Art. 1
Nazwa Związku

§ 1. Rajńska Federacja Piłkarska, zwana dalej w skrócie "RFP" lub „Federacją” - jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. W kontaktach międzynarodowych RFP, obok nazwy polskiej, używa nazwy w języku angielskim "Rajnan Football Federation ".

Art. 2
Teren działania

Terenem działania RFP jest obszar Federacji Al Rajn, a siedzibą władz - miasto stołeczne Al Mana.

Art. 3
Status prawny

§ 1. RFP posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, korporacyjną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków współpracującą z Ministrem Kultury Nauki i Sportu.
§ 2. Czas trwania RFP jest nieograniczony.

Art. 4
Członkostwo RFP w MUP

§ 1. RFP jest głównym jednak nie jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w Federacji Al Rajn i za granicą w piłce nożnej jedenastoosobowej.
§ 2. RFP jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w Kraju Koronnym Sułtanat Al Rajn i za granicą w piłce nożnej jedenastoosobowej.
§ 3. RFP jest członkiem MUP, w związku z czym Federacja, a także jej ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do:
- przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play.

Art. 5
Podstawy prawne działania

§ 1. RFP działa zgodnie z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

Art. 6
Podporządkowanie przepisom RFP

§ 1. RFP samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jej działania.
§ 2. Wszyscy członkowie RFP, ligi piłkarskie, organy RFP, zawodnicy, trenerzy, menedżerowie ds. piłkarzy, sędziowie, działacze piłkarscy i osoby zatrudnione w sporcie piłki nożnej zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji statuty, regulaminy oraz decyzje RFP.

Art. 7
Neutralność i niedyskryminacja

§ 1. RFP jest federacją sportową, neutralną pod względem religijnym, etnicznym i rasowym.
§ 2. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów etnicznych, płci, języka, religii, przekonań politycznych lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z Federacji.

Art. 8
Promocja przyjacielskich stosunków

§ 1. RFP zapewnia przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa sportowego.
§ 2. RFP realizuje odpowiedzialność dyscyplinarną, organizacyjną i regulaminową w stosunku do członków Federacji i podmiotów, o których mowa w art. 6 § 2.

Art. 10
Symbole RFP

§ 1. RFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne.
§ 2. Barwami RFP są kolory: czarny, złoty i różowy.
§ 3. Prezes RFP może w formie odrębnego rozporządzenia określić treść i kształt loga Federacji.

ROZDZIAŁ II
Członkowie RFP, ich prawa i obowiązki

Art. 11
Członkowie RFP

§ 1. Członkami RFP są:
- Inne zrzeszenia sportowe reprezentujące kraje wchodzące w skład Federacji Al Rajn, które wcześniej wyraziły chęć współpracy z Federacją,
- Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej,
§ 2. Członkami RFP mogą być także inne osoby prawne działające na rzecz sportu piłki nożnej, przyjęte na członka na podstawie uchwały Zarządu RFP.
§ 3. Członkowie RFP posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem RFP.
§ 4. Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu nie może jednocześnie zasiadać we władzach innego klubu.

Art. 12
Członkowie honorowi

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek Prezesa RFP - tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w Federacji Al Rajn.
§ 2. Prezes Honorowy RFP może uczestniczyć w posiedzeniach władz Federacji i reprezentować go na zewnątrz.

Art. 13
Prawa członków

Członkowie mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
2) przedstawiania propozycji dotyczących porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
3) wypowiadania się o sprawach rajńskiej piłki nożnej na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie oraz w uchwałach Prezesa RFP,
4) uzyskiwania informacji na temat działalności i spraw RFP,
5) wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu oraz regulaminów Federacji.

Art. 14
Obowiązki członków

§1. Członkowie są zobowiązani do:
1. przestrzegania statutów, regulaminów, zaleceń oraz decyzji RFP i zapewnienia respektowania tych przepisów oraz rozstrzygnięć przez ich członków,
2. dbania o dobre imię RFP oraz właściwy klimat wokół rajńskiej piłki nożnej,
3. przestrzegania, na podstawie własnych rozwiązań statutowych, zasad uczciwości, integralności i ducha sportowego wyrażających idee fair play,
4. przekazywania do RFP wszelkich zmian swoich statutów i regulaminów oraz danych dotyczących członków władz oraz innych osób uprawnionych do składania skutecznych oświadczeń woli wobec osób trzecich,
5. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez Federację lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni,
6. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków.

Art. 15
Wygaśnięcie członkostwa

§ 1. Członkostwo w RFP wygasa w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Prezesa RFP z dniem jej przyjęcia,
2) rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego - z datą rozwiązania lub likwidacji,
3) wykluczenia z RFP za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie orzeczeniami Prezesa RFP - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie,
4) braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich.
§ 2. Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka z Federacji większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.
§ 3. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w RFP powinna być przekazana drogą mailową do Rajńskiej Federacji Piłkarskiej najpóźniej na 14 dni przed podjęciem takiej decyzji.
§ 4. Rezygnacja z członkostwa w RFP staje się prawnie skuteczna od momentu, w którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec Federacji lub innych jego członków.

Art. 16
Zawieszenie członka

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest kompetentne do zawieszenia w prawach członkowskich drużyny narodowej, klubu SAR Camel League, Al Rajn Division 1 i Al Rajn Division 2. Każdy członek podejrzany o poważne naruszenie prawa i powtarzające się nie wypełnianie obowiązków może być jednak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym przez Prezesa RFP.
§ 2. Każde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości zawieszenie automatycznie upada.
§ 3. Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą automatyczną utratę prerogatyw statusu członka. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny może nałożyć na tych członków określone sankcje.

ROZDZIAŁ III
Władze RFP

Art. 17
Status delegatów na Walne Zgromadzenie

§ 1. Najwyższą władzą RFP jest Walne Zgromadzenie Delegatów. W okresie między jego zebraniami władzę w Federacji sprawuje Prezes RFP.
§ 2. Kadencja władz RFP trwa 6 miesięcy, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
§ 3. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego RFP, z zastrzeżeniem § 4 - 5.
§ 4. Członkami władz RFP mogą być tylko obywatele rajńscy.
§ 5. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do następujących organów: śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez organizację członkowską, którą reprezentował.
1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do delegata postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z urzędu,
2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej,
3) zaprzestania pełnienia funkcji lub innej działalności w organizacji członkowskiej RFP,
§ 4. Kluby występujące w trzech klasach rozgrywkowych w chwili zwołania Walnego Zgromadzenia reprezentowane są w trakcie jego obrad przez jednakową liczbę delegatów równą 1.

Art. 18
Bierne prawo wyborcze

§ 1. Kandydatami na Prezesa RFP mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów RFP lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium Al Rajn posiadające rajńskie obywatelstwo i działające w strukturach RFP, lig zawodowych i klubów piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwo umyślne.
§ 2. Kandydaci na Prezesa RFP spośród delegatów lub osób nie będących delegatami, o których mowa w § 1, powinni być zgłoszeni do Sekretarza Generalnego Związku nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 5 członków spośród drużyn narodowych i klubów trzech klas rozgrywkowych, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej niż 1 kandydata.

Art. 19
Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się RFP,
2) uchwalanie programu działania Federacji,
3) wybór Prezesa i Sekretarza Generalnego,
4) uchwalanie planów działania,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi,
6) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Federacji,
7) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego RFP,
8) podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia z Federacji,
9) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków członków RFP.

Art. 20
Czynne prawo wyborcze

§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

- z głosem stanowiącym :

1. 3 delegatów reprezentujących Rajńską Federację Piłkarską w osobach: Prezesa, Sekretarza Generalnego oraz Trenera kadry narodowej Sułtanatu Al Rajn, którym to przysługuje po 1 mandacie.
2. 3 delegatów Prezesów-Trenerów klubów piłkarskich zrzeszonych w SAR Camel League, Al Rajn Division 1 i Al Rajn Division 2, którym to przysługuje po 1 mandacie.
3. 2 delegatów wskazanych przez Ministra Kultury Nauki i Sportu (może być nim sam Minister), którym to przysługuje po 1 mandacie.
3. 1-3 delegatów reprezentujących inne zrzeszenia sportowe z krajów wchodzących w skład Federacji Al Rajn, którym to przysługuje po 1 mandacie.

- z głosem doradczym:

• członkowie honorowi RFP
• ustępujący Prezes nie będący delegatem,
• zaproszeni goście.

§ 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów nie mogą uczestniczyć delegaci zawieszonych członków.

Art. 21
Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie RFP są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu RFP przez swoich delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej (mailowej).

Art. 22
Porządek obrad

§ 1. Sekretarz Generalny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów na podstawie propozycji Prezesa RFP.
§ 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów może być zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
§ 3. Walne Zgromadzenie Delegatów nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie ujętych w porządku obrad.

Art. 23
Podejmowanie uchwał

§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 delegatów, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Głosy nieważne, wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
§ 2. W przypadku gdy nie jest możliwe osiągnięcie kworum, następne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w 5 dni po pierwszym terminie, z tym samym porządkiem obrad, bez względu na liczbę delegatów, ale bez możliwości dokonywania wyboru władz, odwołania członka lub zawieszenia w prawach członkowskich, zmiany statutu lub rozwiązania RFP.
§ 3. W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków z chwilą zamknięcia obrad zgromadzenia.

Art. 24
Kadencja władz RFP

§ 1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się w razie takiej potrzeby, zaś Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 6 miesięcy.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek 2/3 członków RFP.
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji.
§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane.
§ 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sekretarz Generalny zawiadamia delegatów co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 6. Do ważności Walnego Zgromadzenia RFP w I terminie konieczny jest udział co najmniej 2/3 delegatów, w II terminie 1/2 delegatów.

Art. 25
Ustąpienie Prezesa lub Sekretarza Generalnego RFP

W razie ustąpienia Prezesa lub Sekretarza Generalnego w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów jego obowiązki przejmuje Minister Kultury Nauki i Sportu, który pełni je do czasu najbliższego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowego Prezesa lub Sekretarza Generalnego Federacji.

ROZDZIAŁ IV
Liga Zawodowa

Art. 26
Powierzenie rozgrywek lidze zawodowej

RFP po uzyskaniu zgody na działalność w zakresie sportu profesjonalnego powierza prowadzenie rozgrywek w najwyższej i niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej w formie ligi zawodowej stowarzyszeniu SAR Camel League.

Art. 27
Zasady funkcjonowania ligi zawodowej

§ 1. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej ustalane są w formie umowy zawartej pomiędzy Federacją i stowarzyszeniem, o jakiej mowa w art. 26, która powinna gwarantować RFP co najmniej:
a) realizację zobowiązań krajowych i zagranicznych, w tym zadań określonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym,
b) realizację zadań związanych z właściwym przygotowaniem reprezentacji narodowych do udziału w zawodach międzynarodowych.
§ 2. Pierwotny tekst Statutu (akt założycielski stowarzyszenia) i przepisy ligi zawodowej, a także wszelkie ich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa RFP.

ROZDZIAŁ V
Organy wykonawcze i administracyjne RFP

Art. 28
Sekretarz Generalny RFP

§ 1. Sekretarz Generalny RFP jest organem administracyjnym Federacji. Swoje funkcje i zadania realizuje przy pomocy asystentów ochotników.
§ 2. Sekretarz Generalny RFP jest powoływany i odwoływany przez Prezesa RFP.

Art. 29
Kompetencje Sekretarza Generalnego

Sekretarz Generalny PZPN odpowiada w szczególności za:
a) wykonywanie uchwał i decyzji Prezesa RFP,
b) utrzymywanie kontaktów między RFP a międzynarodowymi organizacjami piłkarskimi,
c) prawidłowe przygotowanie i nadzór nad przebiegiem Walnego Zgromadzenia Delegatów,
d) powoływanie i odwoływanie trenera kadry narodowej Al Rajn.

ROZDZIAŁ VI
Status rajńskich piłkarzy

Art. 30
Zawodnicy profesjonalni

§ 1. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Al Rajn posiadają status zawodnika profesjonalnego.

ROZDZIAŁ VII
Wyróżnienia i nagrody

Art. 31
Prawo wyróżniania

§ 1. RFP ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom RFP, trenerom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
§ 2. Najwyższymi wyróżnieniami RFP są tytuły: Prezesa Honorowego i Członka Honorowego RFP.
§ 3. RFP ma również prawo wyróżniania innych osób wspierających działalność Federacji.

Art. 32
Odznaczenia władz sportowych

RFP może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie odznaczeń członkom RFP, trenerom, działaczom piłkarskim i pracownikom.

Art. 33
Warunki przyznawania wyróżnień i nagród

Rodzaje odznaczeń, wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy RFP.

ROZDZIAŁ VIII
Zawody międzynarodowe i krajowe

Art. 34
Zawody międzynarodowe

§ 1. Organizacja meczy i rozgrywek międzynarodowych, w których uczestniczą zespoły reprezentacyjne, ligi lub zespoły klubowe należy wyłącznie do MUP.
§ 2. Liga zawodowa lub klub będący członkiem RFP może afiliować się wyjątkowo do innej federacji piłkarskiej lub uczestniczyć w rozgrywkach na terenie jej działania tylko za zgodą RFP i właściwej federacji.

Art. 35
Zawody krajowe

§ 1. RFP organizuje i koordynuje wszystkie oficjalne rozgrywki w piłce nożnej, które odbywają się na terenie Federacji Al Rajn.
§ 2. Prezes RFP może przekazać ligom zawodowym poddanym kompetencji Federacji organizację rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki prowadzone przez podporządkowane ligi nie mogą kolidować z zawodami organizowanymi przez RFP.

ROZDZIAŁ IX
Zmiana Statutu i Rozwiązanie RFP

Art. 36
Zmiany do Statutu RFP.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się RFP podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności pełnej liczby delegatów.

Art. 37
Uchwalanie zmian Statutu

Uchwalanie zmian w statucie może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

Art. 38
Rozwiązanie RFP

Decyzja w sprawie rozwiązania RFP może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. Uchwała o rozwiązaniu RFP określa sposób likwidacji.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

Art. 39
Prawo interpretacji Statutu

§ 1.Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz Prezesowi RFP.
§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretacje - nie działają wstecz.

Art. 40
Nazewnictwo klubów

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o klubach SAR Camel League, Al Rajn Division 1 i Al Rajn Division 2 to należy przez to rozumieć kluby występujące we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych przez RFP.

Art. 41
Wejście w życie statutu

Statut Rajńskiej Federacji Piłkarskiej wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

Art. 42

1. Traci swą moc prawną Statut Rajńskiej Federacji Piłkarskiej z dnia 29 marca 2009.
2. Wraz z wejściem w życie nowego statutu odnowieniu ulega mandat Prezesa oraz Sekretarza Generalnego RFP.


(-) Hamad Al-Qadir
Prezes Rajńskiej Federacji Piłkarskiej
    (-) Edward II
    Dreamlandzka Federacja Piłkarska

Awatar użytkownika
Lord Darth Kanzler
Trener Mistrzów
Posty: 951
Rejestracja: 1 wrz 2008, o 22:36
Federacja: Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Lokalizacja: Księstwo Sarmacji
Kontaktowanie:

Re: Rajńska Federacja Piłkarska

Postautor: Lord Darth Kanzler » 23 mar 2016, o 09:04

Witam,

proszę o informację od kiedy Szejk Manaf ben Saada pełni funkcję delegata głównego federacji?

Z góry dziękuję!
Robert Janusz von Thorn

Główny Delegat Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
Selekcjoner Reprezentacji Księstwa Sarmacji


Wróć do „Archiwum: federacje wykluczone”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość