Projekt Zmiany Statutu MUP

Awatar użytkownika
Tomasz Dostojewski
Gwiazda Stadionu
Posty: 448
Rejestracja: 5 maja 2015, o 16:11
Federacja: Brodryjska Federacja Sportowa
Lokalizacja: Brodria

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Tomasz Dostojewski » 22 sie 2017, o 21:11

A ja napisałem :

dość często jest tak iż selekcjoner jest delegatem głównym i prezesem federacji piłkarskiej


:-D
Prezes Brodryjskiej Federacji Sportowej.
Trener Legii Lisendorff, Lokomotivu Tomaszewo oraz FK Olimpik Sarajevo

Awatar użytkownika
Tomasz Dostojewski
Gwiazda Stadionu
Posty: 448
Rejestracja: 5 maja 2015, o 16:11
Federacja: Brodryjska Federacja Sportowa
Lokalizacja: Brodria

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Tomasz Dostojewski » 25 sie 2017, o 21:01

Zamykam debatę. Rozpoczynamy głosowanie nad poniższym projektem., które potrwa 4 dni, czyli do dnia 29 sierpnia 2017 roku.


Obrazek


Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
z dnia ......... 2017 r.


W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, my — delegaci państw i federacji członkowskich — zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi Mikroświatową Unię Piłkarską Federacjami.

§ 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]

1. Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej „organizacją”, jest samorządną i apolityczną orgainzacją zrzeszającą piłkarskie federacje działające w mikronacjach.
2. Organizacja posługuje się skrótem „MUP”.
3. Siedziba główna organizacji znajduje się w Árnovike, w Królestwie Baridasu.

§ 2. [Platforma rozgrywek]

Właściwą platformą do rozgrywania meczów oraz tworzenia i utrzymywania lig jest platforma xperteleven.com, zwana dalej „X11”.

§ 3. [Członkostwo]

1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która:
a. jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
b. skupia co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w aktywnej mikroświatowej lidze,
c. działa na terenie aktywnej i suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż 4.
prowincja, lub równym prowincji, a która kiedykolwiek w swej historii była krajem suwerennym,
d. jest jedynym reprezentantem na wskazanym we wniosku terytorium,
e. posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze kierujące i sposób ich wyłaniania.
f. prawidłowo i systematycznie a także aktywnie działające władze federacji.

2. Członek, który przestanie spełniać warunki określone w ust. 1, może zostać zawieszony w prawach członka organizacji, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania, na wniosek delegata głównego, decyzję o pozbawienia członka jego statusu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 6.
3. Decyzję o nadaniu statusu członka podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta.
4. Prezydent, po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
5. Złożenie wniosku o przyjęcie do organizacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Statutu oraz innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w organizacji następuje na zaakceptowany przez Prezydenta wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej tydzień po ogłoszeniu.

§ 4. [Delegaci]

1. Radę Delegatów tworzą delegaci, będący przedstawicielami federacji w organizacji.
2. Delegacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
3. Każdy członek ma prawo posiadania do dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
a. O zmianach na stanowisku delegata głównego lub pomocniczego informuje delegat główny (nowy delegat główny) na stronie swojej federacji ,
na forum Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
4. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikronacji chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odbieraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent.
5. Nie można w tym samym czasie jednocześnie pełnić roli delegata więcej niż jednego członka.

§ 5. [Władze organizacji]

1. Najwyższą władzą organizacji jest Rada Delegatów.
2. Władzami organizacji w zakresie swoich kompetencji są:
a. w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent,
b. w zakresie władzy uchwałodawczej — Rada Delegatów,
c. w zakresie władzy odwoławczej — Rada Rewizyjna.

§ 6. [Rada Delegatów]

1. Rada Delegatów tworzona jest przez delegatów poszczególnych członków.
2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos liczy się do wyników głosowania.
3. Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
1. wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, złożonego na ręce Prezydenta,
b. tygodniowej nieobecności delegata głównego na forum organizacji.
4. Rada Delegatów podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, a w szczególności:
a. przyjęcia i usunięcia członka,
b. tworzenia i zmiany przepisów prawa,
c. wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
d. wyboru lub odwołania Prezydenta,
e. wyboru lub odwołania Rady Rewizyjnej,
f. uchylenia rozporządzenia Prezydenta na wniosek złożony przez co najmniej trzech delegatów głównych.

5. Zawieszenie delegata w prawach na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji członka oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy niż 3 miesiące. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do aktywności.
6. Rada Delegatów podejmuje uchwały poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie bezwzględna większość głosów, Prezydent może skrócić głosowanie.
8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta.
9. Decyzję o usunięciu członka z organizacji Rada Delegatów podejmuje większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 50% + 1 delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 7. [Prezydent]

1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta na trzymiesięczną kadencję.
2. Kandydatów na Prezydenta zgłaszają delegaci główni.
a. Kandydatem na Prezydenta MUP może być delegat główny oraz delegat pomocniczy .
3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem trzydniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie do miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona w ten sposób więcej niż jeden raz.
5. W trakcie trwania kadencji Prezydenta, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
6. Do zadań Prezydenta należy:
a. reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
b. administracja forum organizacji i gazetą „Micronational Football”,
c. nadawanie i cofanie statusu obserwatora,
d. dbałość o sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym stały kontakt z członkami,
e. rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem i innymi prawami organizacji oraz niezastrzeżonych dla innych władz
organizacji,
f. nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
g. dbałość o promocję organizacji,
h. dbałość o przestrzeganie praw Mikroświatowej Unii Piłkarskiej przez wszystkich członków,
i. prowadzenie obrad Rady Delegatów,
j. określanie szczegółowych obowiązków leżących przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem organizacji

7.Na żądanie delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie organizacji.
8. Prezydent, realizując swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
9. Prezydent ma prawo powołać Wiceprezydenta, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta. Prezydent może także przekazać
Wiceprezydentowi wszystkie swoje obowiązki w przypadku uzasadnionej nieobecności.
10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta dłuższej niż dwa tygodnie, Wiceprezydent przejmuje wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
11. W przypadku braku powrotu Prezydenta przez kolejne dwa tygodnie, a więc łącznie po miesięcznej nieobecności, Wiceprezydent rozpisuje wybory na Prezydenta, a w razie braku wiceprezydenta przewodniczący Rady Rewizyjnej,a gdy takowy nie jest wybrany/jest nieaktywny, wówczas dowolny członek Rady Rewizyjnej.
12. Prezydent ma możliwość zawieszania członka w swoich prawach, gdy :
a. liczba nieobecności jego delegatów podczas głosowań w okresie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające
członka wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Od rozporządzenia przysługuje federacji prawo odwołania do Rady Rewizyjnej
b. federacja nie spełnia warunków członkostwa zawartych w § 3 ust. 1.

13. Prezydent ma możliwość zawieszania selekcjonera reprezentacji federacji w swoich prawach, gdy :
a. federacja lub selekcjoner reprezentacji postępuje wbrew przyjętym prawom Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

§ 8. [Rada Rewizyjna]

1. Rada Delegatów spośród delegatów członków (delegatów głównych i delegatów pomocniczych) wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
[ a. Członkiem Rady rewizyjnej nie może być dwóch delegatów z tej samej federacji.
2. Kadencja Rady Rewizyjnej trwa pół roku.
3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem pięciodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów oraz trzydniowego terminu głosowania.
4. Rada Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Rewizyjnej, który prowadzi prace i obrady Rady Rewizyjnej.
a. wybory przeprowadza Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej lub w razie jego braku wiceprezydent lub członek nowo wybranej Rady Rewizyjnej o najdłuższym stażu na forum MUP.
5. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
a.rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta,
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy delegatami i członkami organizacji,
c. interpretowanie przepisów prawa organizacji.
d. ocena organizacji minionego V-Mundialu

6. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów i są one ostateczne.
7. W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Rewizyjnej. 8. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty,
jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów. Kadencja wybranego w tej procedurze nowego członka Rady Rewizyjnej upływa
w tym samym terminie co reszty Rady Rewizyjnej.

§ 9 [Przepisy przejściowe i końcowe]

1. Traci moc Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 3 sierpnia 2016 roku.
2. Zmiana Statutu następuje na drodze uchwały Rady Delegatów podjętej większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 50% + 1
delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Statut wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
4. Członkowie zobowiązani są, nie później niż do czasu wejścia Statutu w życie, przedstawić Prezydentowi informację o aktualnym składzie delegacji.
Prezes Brodryjskiej Federacji Sportowej.
Trener Legii Lisendorff, Lokomotivu Tomaszewo oraz FK Olimpik Sarajevo

Awatar użytkownika
Eberhard von Razorin
Podawacz piłek
Posty: 39
Rejestracja: 30 mar 2017, o 20:56
Federacja: Suderlandzka Agencja Sportowa

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Eberhard von Razorin » 25 sie 2017, o 21:20

SAS: Za
Eberhard von Razorin
Członek Rady Rewizyjnej i Delegat Główny Suderlandu w MUP-ie

Frederick Stutthof
Gracz środka pola
Posty: 101
Rejestracja: 12 sie 2013, o 15:17
Federacja: Bialeński Związek Sportowy

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Frederick Stutthof » 25 sie 2017, o 22:50

BZS: Wstrzymuję się

Ozzy Washburn
Junior
Posty: 64
Rejestracja: 28 sty 2012, o 11:52
Federacja: Pięciopolska
Lokalizacja: Trizondal

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Ozzy Washburn » 26 sie 2017, o 09:17

PZPN: ZA

Awatar użytkownika
Tomasz Dostojewski
Gwiazda Stadionu
Posty: 448
Rejestracja: 5 maja 2015, o 16:11
Federacja: Brodryjska Federacja Sportowa
Lokalizacja: Brodria

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Tomasz Dostojewski » 28 sie 2017, o 07:43

BFS : ZA
Prezes Brodryjskiej Federacji Sportowej.
Trener Legii Lisendorff, Lokomotivu Tomaszewo oraz FK Olimpik Sarajevo

Awatar użytkownika
Michaelus
Gwiazda Stadionu
Posty: 412
Rejestracja: 24 cze 2014, o 22:39
Federacja: Ludowy Wandejski Związek Piłki Nożnej
Lokalizacja: Mandragorat Wandystanu

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Michaelus » 28 sie 2017, o 12:44

LWZPN: WSTRZYMUJE SIĘ
towarzysz Michał Michaelus
delegat Ludowego Wandejskiego Związku Piłki Nożnej
menadżer Synów Wandy
przewodniczący zarządu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej

Awatar użytkownika
Amal Chigu
Junior
Posty: 64
Rejestracja: 12 kwie 2016, o 17:12
Federacja: Garapeński Związek Sportowy
Kontaktowanie:

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Amal Chigu » 28 sie 2017, o 20:04

Garapenia: Wstrzymuje się
W ''cywilizowanym'' świecie znany jako Wiktor von Vihren.

Awatar użytkownika
Eddard Noqtern
Gracz środka pola
Posty: 130
Rejestracja: 26 lis 2015, o 21:31
Federacja: FPH - Federacja Piłkarska Hasselandu

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Eddard Noqtern » 28 sie 2017, o 21:52

FPH: ZA.
Eddard Noqtern - Prezydent MUP, Delegat Główny Federacji Piłkarskiej Hasselandu, trener kadry Królestwa Hasselandu od 2015 roku.

Ludwik Tomovic
Gwiazda Stadionu
Posty: 277
Rejestracja: 15 sie 2014, o 15:33
Federacja: Nogometna Zveza Slavonije
Lokalizacja: Njitica

Re: Projekt Zmiany Statutu MUP

Postautor: Ludwik Tomovic » 29 sie 2017, o 00:56

NZS: Wstrzymuję się
/-/
Ludwik Tomović


Wróć do „Archiwum RD”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości