Strona 1 z 1

U RD 09/2017 Organizacja V-Mundialu i innych rozgrywek

: 6 cze 2017, o 20:36
autor: Michaelus
Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 09/2017

Art. 1 [Terminarz]

1. Pełen cykl rozgrywkowy składa się z 3 sezonów w ramach systemu XpertEleven. Każdy cykl rozgrywkowy kończy się V-Mundialem.
2. Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej w formie rozporządzenia określa harmonogram każdego cyklu rozgrywkowego, najpóźniej do dnia rozpoczęcia V-Mundialu poprzedzającego cykl rozgrywkowy.

Art. 2 [Wybór organizatora V-Mundialu]

1. Organizatorem V-Mundialu może był wyłącznie federacja piłkarska lub grupa maksymalnie trzech federacji zrzeszonych w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
2. Wybory organizatora V-Mundialu zarządza Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, który decyduje o czasie, miejscu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wymaganiach stawianych kandydatom do organizacji V-Mundialu. Procedura powinna zostać rozpoczęta przed zakończeniem poprzedzającego V-Mundialu.
3. Ostatecznego wyboru organizatora spośród kandydatur spełniających wymagania określone dokonuje Rada Delegatów w trwającym 7 dni głosowaniu. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
4. W przypadku, gdy w ramach procedury konkursowej nie zgłosi się żaden kandydat procedura opisana w p.2 i 3 zostaje przeprowadzona ponownie.
5. W przypadku gdy w ponownej procedurze konkursowej nie zgłosi się żaden kandydat Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej podejmuje decyzję o sposobie przeprowadzenia V-Mundialu.
6. Po zakończeniu V-Mundialu Rada Rewizyjna dokonuje analizy i oceny organizacji wydarzenia.

Art. 3 [Transfery]

1. Przez „transfer” rozumie się operację zakupu lub sprzedaży zawodnika, dokonaną w ramach rynku transferowego serwisu XpertEleven. Transferem nie jest pozyskanie juniora ze szkółki.
2. Dokonywanie transferów jest dozwolone przez cały rok, z wyjątkiem okresu trwania V-Mundialu, tj. okresu między pierwszym a ostatnim meczem V-Mundialu.
3. W przypadku, gdy termin zakończenia realizowanej licytacji wyznaczony został na dzień późniejszy, niż data rozegrania pierwszego meczu mundialu, dokonujący transferu trener zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Prezydenta MUP o zaistniałych okolicznościach w celu uzyskania warunkowej zgody na przeprowadzenie notyfikowanej transakcji.
4. Naruszenie postanowień p. 2 skutkować będzie oficjalny ostrzeżeniem trenera lub zawieszeniem na czas trwania maksymalnie dwóch kolejek.
5. Ponowne naruszenie postanowień p. 2 lub wystawienie zawodników pozyskanych z naruszeniem p. 2 skutkować będzie zawieszeniem trenera na czas trwania minimum dwóch kolejek lub wykluczeniem reprezentacji z rozgrywek danego V-Mundialu.

Art. 4 [Fair Play]

1. Federacje Narodowe zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad fair play, równego traktowania rywali i szacunku wobec siebie nawzajem. Za nadrzędną wartość uznają zdrowe współzawodnictwo.
2. W przypadku nagłej niedyspozycji i niemożliwości przygotowania się do meczu, trenerzy zobligowani są do ustawienia najsilniejszego domyślnego składu wyjściowego (wraz z możliwie max. liczbą rezerwowych) i taktyki domyślnej, oraz ich aktualizacji po każdej zmianie w kadrze zespołu.
3. W przypadku podejrzeń złamania zasad fair play, na wniosek Delegata Głównego, Rada Rewizyjna rozstrzyga tą kwestię biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Rada Rewizyjna może zawiesić Federację w rozgrywkach na maksymalnie 5 kolejek.

Art. 5 [Przepisy wprowadzające]

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Moc tracą następujące akty prawne:
a) Uchwała Rady Delegatów nr 8 w sprawie transferów z dn. 12.10.2010
b) Uchwała Rady Delegatów 9/2015 [Fair Play]
c) Rozporządzenie Prezydenta MUP 5/2015 [organizator v-Mundialu]

(—) Michał Michaelus,
Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej