[DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Archiwalne debaty i głosowania
Edward II
Gracz środka pola
Posty: 189
Rejestracja: 3 lip 2010, o 21:50
Federacja: Dreamlandzka Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Królestwo Dreamlandu

[DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Edward II » 13 lis 2010, o 16:15

Szanowni Delegaci,

Zarządzam tygodniową debatę w sprawie zmiany Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej. Po niej, zgodnie z samym Statutem, rozpocznie się trzydniowe głosowanie.

Analiza wątków archiwalnych zgromadzonych na subforum Rady Delegatów wykazała jednocześnie kilka uchybień proceduralnych z okresu IX 2009 - VI 2010. Dla przykładu - jednolity tekst Statutu MUP nie zawiera zmian uchwalonych przez Radę w głosowaniu zakończonym 20 listopada 2009 r. Decyzją delegatów do tekstu Statutu wprowadzono wówczas artykuły 2. i 3. o następującym brzmieniu:
2) Federacja będąca członkiem MUP, która przestanie spełniać ww. warunki zostaje zawieszona w prawach członka MUP, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania decyzję o usunięciu federacji z szeregów organizacji.
3) Warunek aktywności przestaje spełniać drużyna, której trener nie logował się do X11 na konto drużyny dłużej niż 3 tygodnie.

W opublikowanym tekście Statutu nie ma śladów po tych zmianach. Zapis głosowania znajduje się tutaj: viewtopic.php?f=4&t=290

Proponowane dziś zmiany odnoszą się przede wszystkim do kwestii weryfikacji aktywności podmiotów trzech kategorii wymienionych w Statucie: delegatów głównych, trenerów drużyn narodowych i samych federacji. Doświadczenia ostatnich miesięcy uczą, że zanik aktywności delegata głównego niekoniecznie idzie w parze z takim samym zanikiem aktywności trenera. Z kolei przykład co najmniej dwóch federacji dowodzi, iż kres aktywności danej federacji członkowskiej, a nawet faktyczny kres istnienia struktur państwa delegującego swojego przedstawiciela do MUP, wcale nie musi przekładać się na jednoznaczny spadek aktywności trenera drużyny narodowej (Cesarstwo Arctiq).

Tytułem uzupełnienia w art. 6 proponuję wprowadzenie ust. 8, który porządkuje kwestię typów aktów prawnych (normatywnych), jakie wydaje Prezydent MUP. O ile bowiem oba akty mają charakter wykonawczy w stosunku do Statutu i uchwał Rady Delegatów, zgodnie z przyjętą w naszej kulturze prawnej tradycją, postanowienie będzie wydawane jedynie w sprawach indywidualnych.

Poniżej zamieszczam projekt Statutu uwzględniający ubiegłoroczną nowelizację i proponowane obecnie zmiany. Zmienione lub wprowadzone przepisy zostały zaznaczone kolorową (zieloną) czcionką.

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009

W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, My, delegaci państw i federacji członkowskich, zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi MUP Federacjami.

Definicje
Organizacja, MUP – Mikroświatowa Unia Piłkarska.
Federacja, związek – samorządny, niezależny, apolityczny, skupiający co najmniej dwie drużyny, związek sportowy działający na terenie wirtualnego
kraju lub jego samorządnej części i będący jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na danym terenie.
Xperteleven, X11 – platforma informatyczna, na której rozgrywane są spotkania piłkarskie dostępna pod adresem http://www.xperteleven.com.
Liga – działająca w systemie X11 liga, w której rozgrywane są spotkania pomiędzy drużynami danych federacji, lub reprezentacji narodowych w
rozgrywkach v-mundialu.
V-mundial – rozgrywki piłkarskie pomiędzy reprezentacjami narodowymi organizowane przez MUP.
Delegat – przedstawiciel federacji w organizacji.

Artykuł 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]
Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej organizacją, jest samorządną i apolityczną organizacją zrzeszającą w swych szeregach piłkarskie federacje
działające w granicach mikronacji.

Artykuł 2. [Członkostwo w Organizacji]

1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która spełnia następujące warunki:
a) jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
b) skupia w swych ramach co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w jakiejkolwiek aktywnej lidze v-świata,
c) działa na terenie suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub adekwatnym prowincji, a która kiedykolwiek w swej internetowej historii była krajem suwerennym,
d) jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na wskazanym we wniosku terenie,
e) posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące.
2. Federacja będąca członkiem MUP, która przestanie spełniać wyżej wymienione warunki zostaje zawieszona w prawach członka MUP, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania decyzję o usunięciu federacji z szeregów organizacji.
3.Warunek aktywności przestaje spełniać drużyna, której trener nie logował się do X11 na konto drużyny dłużej niż 3 tygodnie.
4. Decyzję o przyjęciu federacji do MUP podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta MUP.
5. Prezydent MUP po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
6. Złożenie wniosku o przyjęcie do MUP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego statutu i innych praw obowiązujących w organizacji, jak również ze zgłoszeniem i późniejszym prowadzeniem drużyny narodowej w rozgrywkach v-mundialu.
6. Każda federacja będąca członkiem MUP ma prawo delegować do niej trzech delegatów – jednego głównego i dwóch pomocniczych.
7. Rada Delegatów może podjąć decyzję o usunięciu federacji członkowskiej z Organizacji w przypadku potwierdzonego przez Prezydenta MUP ustania aktywności obywatelskiej na terytorium objętym działaniem tejże federacji.

Artykuł 3. [Obserwatorzy]

1. Osobną kategorią członkostwa w MUP stanowi status obserwatora.
2. Za obserwatora uważa się każdego obywatela mikroświata chcącego uczestniczyć w życiu organizacji.
3. Obserwator ma prawo uczestniczyć w dyskusjach podejmowanych na forum MUP. Nie ma jednak prawa brać udziału w pracach Rady Delegatów.
4. Decyzję o nadaniu lub odebraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent MUP.

Artykuł 4. [Władze MUP]
1. Najwyższą władzą organizacji jest złożona z delegatów głównych Rada Delegatów MUP.
2. Władzami MUP w zakresie swoich kompetencji są:
a) w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent MUP;
b) w zakresie władzy uchwałodawczej – Rada Delegatów MUP;
c) w zakresie władzy odwoławczej – Rada Rewizyjna MUP.

Artykuł 5. [Rada Delegatów]
1. Radę Delegatów tworzą delegaci poszczególnych federacji. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach.
2.W szczególnej sytuacji na ręce Prezydenta MUP delegat główny składa informację o wyznaczeniu zastępstwa w postaci jednego z delegatów pomocniczych. Tak wyznaczony delegat pomocniczy może w zastępstwie delegata głównego brać udział w głosowaniach Rady Delegatów.
3.Rada Delegatów jest najwyższą władzą Organizacji i podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUP, a w szczególności:
a) przyjęcia i usunięcia federacji do organizacji,
b) tworzenia i zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
c) wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
d) wyboru lub odwołania Prezydenta MUP,
e) uchylenia postanowienia lub rozporządzenia Prezydenta MUP na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych,
f) zawieszenia delegata głównego w prawach reprezentanta federacji, gdy liczba jego nieobecności podczas głosowań w terminie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%; wniosek w tej sprawie może zostać złożony przez Prezydenta MUP lub dowolnego delegata głównego Organizacji.
4. Zawieszenie delegata w prawach reprezentanta federacji na podstawie prawomocnej decyzji Rady Delegatów jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji rodzimej federacji oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy jednak, niż okres trzech miesięcy.Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent MUP po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do standardowej aktywności.

5. Rada Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez głosowanie jawne trwające trzy dni. Każdy członek za pośrednictwem swego delegata głównego dysponuje jednym głosem. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
6. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta MUP.
7. Decyzję o usunięciu członka z Organizacji Rada Delegatów podejmuje większością ¾ głosów.

Artykuł 6. [Prezydent MUP]
1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta MUP na trzymiesięczną kadencję.
2. Kandydatury na Prezydenta MUP, spośród ogółu reprezentantów, zgłaszają delegaci główni.
3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem tygodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i trzydniowego terminu głosowania.
4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie po upływie miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona więcej niż jeden raz.
5.W trakcie trwania kadencji Prezydenta MUP co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu trzydniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
6.Do zadań Prezydenta MUP należy:
a) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
b) administracja forum MUP i gazetą „Micronational Football”,
c) nadawanie i cofanie statusu obserwatora afiliowanego przy MUP,
d) dbałość o sprawne funkcjonowanie Organizacji, w tym stały kontakt z władzami federacji wchodzących w skład MUP,
e) rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,
f) nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
g) dbałość o promocję Organizacji,
h) dbałość o przestrzeganie praw MUP przez wszystkich reprezentantów,
i) prowadzenie i porządek obrad Rady Delegatów,
j) określa szczegółowe obowiązki leżące przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem MUP.
7. Na żądanie jakiegokolwiek delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie Organizacji.
8. Na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w niniejszym Statucie lub uchwale, Prezydent MUP wydaje rozporządzenia i postanowienia.
9. Prezydent MUP ma prawo powołać Wiceprezydenta MUP, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta MUP. Prezydent MUP może także przekazać Wiceprezydentowi MUP wszystkie swoje obowiązki w przypadku swojej uzasadnionej nieobecności.
10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta MUP dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent MUP przejmuję wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
11. W przypadku braku powrotu Prezydenta MUP do końca kadencji, Wiceprezydent MUP rozpisuje wybory na Prezydenta MUP.

Artykuł 7. [Rada Rewizyjna]
1. Rada Delegatów spośród reprezentantów wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
2. Kadencja Rady Rewizyjnej wynosi trzy miesiące.
3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem tygodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i trzydniowego terminu głosowania.
4. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
a) rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń i postanowień Prezydenta;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy reprezentantami i członkami Organizacji.
5. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje jednogłośnie i są one ostateczne.

Artykuł 8. [Przepisy przejściowe i końcowe]
1.Zmiana niniejszego statutu następuje w wyniku uchwały Rady Delegatów podjętej bezwzględną większością ¾ głosów, przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 roku z wyłączeniem punktu 5 niniejszego artykułu, który wchodzi w życie w dniu uchwalenia statutu przez Radę Delegatów.
3.W terminie nie późniejszym niż określony w ust. 2 wygasa członkostwo delegacji krajowych w MUP.
4. W terminie nie późniejszym niż określony w ust. 2 federacje będące członkami MUP przedstawiają urzędującemu Prezesowi MUP informację uzupełnioną o wymagane dane określone w art. 2 ust. 1.
5. W terminie najbliższych wyborów prezesa MUP dokonuje się na zasadach określonych niniejszym statutem wyboru Prezydenta MUP i członków Rady Rewizyjnej MUP.
  (-) Edward II
  Dreamlandzka Federacja Piłkarska

Edward II
Gracz środka pola
Posty: 189
Rejestracja: 3 lip 2010, o 21:50
Federacja: Dreamlandzka Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Królestwo Dreamlandu

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Edward II » 13 lis 2010, o 16:24

Zachęcam do udziału w dyskusji. Mile widziane będą wszelkie sugestie, przede wszystkim zaś - propozycje kolejnych zmian. Chciałbym, byśmy dobrze wykorzystali tę debatę i ostatecznie dostosowali obowiązujące prawo do obecnych realiów.

Debata potrwa do 20 listopada.
  (-) Edward II
  Dreamlandzka Federacja Piłkarska

Awatar użytkownika
Hamad Al-Qadir
Junior
Posty: 59
Rejestracja: 28 lut 2009, o 20:20
Lokalizacja: Federacja Al Rajn

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Hamad Al-Qadir » 16 lis 2010, o 16:33

Proponowane zmiany do Statusu MUP jak najbardziej mi odpowiadają jednak do artykułu 2 punkt b wprowadziłbym zapis mówiący cytuję "skupia w swych ramach co najmniej trzy drużyny piłkarskie, biorąc udział w jakiejkolwiek aktywnej lidze v-świata".
Hamad Al-Qadir
Emir Huwaru, Prezes Rajńskiej Federacji Piłkarskiej

Usman Dahlan
Junior
Posty: 70
Rejestracja: 8 cze 2010, o 08:43
Federacja: Faruńska Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Kalifat Al-Farun

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Usman Dahlan » 17 lis 2010, o 16:33

Hamad Al-Qadir pisze:Proponowane zmiany do Statusu MUP jak najbardziej mi odpowiadają jednak do artykułu 2 punkt b wprowadziłbym zapis mówiący cytuję "skupia w swych ramach co najmniej trzy drużyny piłkarskie, biorąc udział w jakiejkolwiek aktywnej lidze v-świata".

Czysta głupota, wystarczą dwie drużyny. Po co mamy komplikować sobie życie rzucając kolejne kamienie pod nogi? Popieram poprawki zgłoszone przez Prezydenta Ekscelencję de Brolle'a
(-) Usman Dahlan
Delegat Główny FFP

Awatar użytkownika
Marcin Sokołowicz
Gwiazda Stadionu
Posty: 476
Rejestracja: 19 lis 2007, o 16:41
Federacja: Trizondalski Związek Sportowy
Lokalizacja: Trizondal

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Marcin Sokołowicz » 17 lis 2010, o 16:57

Popieram propozycje poprawek oraz zdanie pana Usmana Dahlana - zwiększenie minimalnej liczby drużyn spowoduje tylko, że w różnych ligach będą powstawać ekipy-widma po to tylko by spełnić warunek MUP.

Awatar użytkownika
Arctos I
Junior
Posty: 62
Rejestracja: 14 kwie 2009, o 13:28
Federacja: Piłkarska Federacja Cesarstwa Arctiq
Lokalizacja: Cesarstwo Arctiq

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Arctos I » 17 lis 2010, o 19:15

Wstrzymuję się od głosu odnośnie proponowanych zmian w statucie MUP jednocześnie jestem zdania, że nie powinno wydalać się z organizacji innych federacji.
Delegat Główny Cesarstwa Arctiq, trener kadry Narodowej
(-) JCM Arctos I

Edward II
Gracz środka pola
Posty: 189
Rejestracja: 3 lip 2010, o 21:50
Federacja: Dreamlandzka Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Królestwo Dreamlandu

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Edward II » 17 lis 2010, o 19:48

Arctos I pisze:Wstrzymuję się od głosu odnośnie proponowanych zmian w statucie MUP jednocześnie jestem zdania, że nie powinno wydalać się z organizacji innych federacji.

Cieszę się, że po dłuższej przerwie powrócił do nas delegat Cesarstwa Arctiq. Niniejsza dyskusja nie dotyczy jednak wydalenia innych federacji, a wypracowania pewnych mechanizmów weryfikacji i kontroli aktywności. Nie ma potrzeby wykluczania członka, jeśli ten wykazuje stałą aktywność. Proszę to mieć na uwadze.

Proszę również, by zapoznał się Pan z treścią komunikatu dostępnego w tym miejscu: viewtopic.php?f=22&t=545. Dotyczy on bezpośrednio drużyny Arctiq.
  (-) Edward II
  Dreamlandzka Federacja Piłkarska

Awatar użytkownika
Malik-al-Mulk
Gwiazda Stadionu
Posty: 371
Rejestracja: 15 lis 2008, o 20:25
Lokalizacja: Zjednoczone Emiraty Chattycji i Shanii

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Malik-al-Mulk » 18 lis 2010, o 17:15

Jestem za zmianami i czekam na głosowanie.
Delegat Główny Chattyckiej Federacji Piłkarskiej
Trener Zjednoczonych Emiratów Chattyckich
Trener Medii Ghafur

Awatar użytkownika
Hamad Al-Qadir
Junior
Posty: 59
Rejestracja: 28 lut 2009, o 20:20
Lokalizacja: Federacja Al Rajn

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: Hamad Al-Qadir » 19 lis 2010, o 10:25

Całkiem bym zapomniał, że miałem kilka poprawek
5. Rada Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez głosowanie jawne trwające pięć dni. Każdy członek za pośrednictwem swego delegata głównego dysponuje jednym głosem. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.

Jak będzie możliwość to fajno jak będzie 7 dni.
Artykuł 6. [Prezydent MUP]
1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta MUP na pięciomiesięczną kadencję.

4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne pięć miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie po upływie miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej.

Nie ma co się oszukiwać ale przez okres trzech miesięcy niewiele się zdziała.

Artykuł 7. [Rada Rewizyjna]
2. Kadencja Rady Rewizyjnej wynosi pięć miesiące.

6.W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej MUP co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jej odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie nowych wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu trzydniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
Hamad Al-Qadir
Emir Huwaru, Prezes Rajńskiej Federacji Piłkarskiej

Awatar użytkownika
t.demollari
Gracz środka pola
Posty: 221
Rejestracja: 25 paź 2008, o 14:20
Federacja: Baridajski Związek Piłki Nożnej
Lokalizacja: Republika Południowego Baridasu

Re: [DEBATA] Zmiana Statutu MUP

Postautor: t.demollari » 19 lis 2010, o 17:23

Skoro nawet wniosek o skrócenie kadencji RR musi zawierać wniosek *i* uzasadnienie, to i ta poprawka też powinna takowe zawierać ;) Niekoniecznie jednozdaniowe.
Timan Demollari


Wróć do „Archiwum Obrad”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość