Browsed by
Month: August 2016

Głosowanie nad nowym Statutem MUP

Głosowanie nad nowym Statutem MUP

Po dość długiej procedurze ustalania Miasta-Siedziby MUP, Rada Delegatów rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem w całości nowego statutu organizacji. W projekcie, jako siedziba organizacji zostało wpisane baridajskie miasto Arnovike, wyłonione dopiero w trzeciej turze głosowania, w której, jak w dwóch poprzedzających, szło łeb w łeb z wandejskim Sosnowcem. Jeśli Statut zostanie przyjęty Mikroświatowa Unia Piłkarska, pierwszy raz w swej historii, zyska formalną siedzibę. Może to się stać już “za chwilę”. Głosowanie trwa do 3 sierpnia do 17:15. Przed władzami miasta stoją więc nie lada wyzwania. Poniżej prezentujemy projekt nowego Statutu.

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
z dnia xx lipca 2016 r.

W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, my — delegaci państw i federacji członkowskich — zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi Mikroświatową Unię Piłkarską Federacjami.

§ 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]

 1. Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej „organizacją”, jest samorządną i apolityczną orgainzacją zrzeszającą piłkarskie federacje działające w mikronacjach.
 2. Organizacja posługuje się skrótem „MUP”.
 3. Siedziba główna organizacji znajduje się w Árnovike, w Królestwie Baridasu.

§ 2. [Platforma rozgrywek]

Właściwą platformą do rozgrywania meczów oraz tworzenia i utrzymywania lig jest platforma xperteleven.com, zwana dalej „X11”.

§ 3. [Członkostwo]

 1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która:
  1. jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
  2. skupia co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w aktywnej mikroświatowej lidze,
  3. działa na terenie aktywnej i suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub równym prowincji, a która kiedykolwiek w swej historii była krajem suwerennym,
  4. jest jedynym reprezentantem na wskazanym we wniosku terytorium,
  5. posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące oraz sposób ich wyłaniania.
 2. Członek, który przestanie spełniać warunki określone w ust. 1, może zostać zawieszony w prawach członka organizacji, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania, na wniosek delegata głównego, decyzję o pozbawienia członka jego statusu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 6.
 3. Decyzję o nadaniu statusu członka podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta.
 4. Prezydent, po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
 5. Złożenie wniosku o przyjęcie do organizacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Statutu oraz innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w organizacji następuje na zaakceptowany przez Prezydenta wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej tydzień po ogłoszeniu.
§ 4. [Delegaci]
 1. Radę Delegatów tworzą delegaci, będący przedstawicielami federacji w organizacji.
 2. Delegacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
 3. Każdy członek ma prawo posiadania do dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
 4. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikronacji chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odbieraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent.
 5. Nie można w tym samym czasie jednocześnie pełnić roli delegata więcej niż jednego członka.
§ 5. [Władze organizacji]
 1. Najwyższą władzą organizacji jest Rada Delegatów.
 2. Władzami organizacji w zakresie swoich kompetencji są:
  1. w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent,
  2. w zakresie władzy uchwałodawczej — Rada Delegatów,
  3. w zakresie władzy odwoławczej — Rada Rewizyjna.
§ 6. [Rada Delegatów]
 1. Rada Delegatów tworzona jest przez delegatów poszczególnych członków.
 2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos liczy się do wyników głosowania.
 3. Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
  1. wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, złożonego na ręce Prezydenta,
  2. tygodniowej nieobecności delegata głównego na forum organizacji.
 4. Rada Delegatów podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, a w szczególności:
  1. przyjęcia i usunięcia członka,
  2. tworzenia i zmiany przepisów prawa,
  3. wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
  4. wyboru lub odwołania Prezydenta,
  5. wyboru lub odwołania Rady Rewizyjnej,
  6. uchylenia rozporządzenia Prezydenta na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych.
 5. Zawieszenie delegata w prawach na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji członka oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy niż 3 miesiące. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do aktywności.
 6. Rada Delegatów podejmuje uchwały poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie bezwzględna większość głosów, Prezydent może skrócić głosowanie.
 8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta.
 9. Decyzję o usunięciu członka z organizacji Rada Delegatów podejmuje większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 7. [Prezydent]
 1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta na trzymiesięczną kadencję.
 2. Kandydatów na Prezydenta zgłaszają delegaci główni.
 3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem trzydniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
 4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie do miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona w ten sposób więcej niż jeden raz.
 5. W trakcie trwania kadencji Prezydenta, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
 6. Do zadań Prezydenta należy:
  1. reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
  2. administracja forum organizacji i gazetą „Micronational Football”,
  3. nadawanie i cofanie statusu obserwatora,
  4. dbałość o sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym stały kontakt z członkami,
  5. rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem i innymi prawami organizacji oraz niezastrzeżonych dla innych władz organizacji,
  6. nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
  7. dbałość o promocję organizacji,
  8. dbałość o przestrzeganie praw organizacji przez wszystkich członków,
  9. prowadzenie obrad Rady Delegatów,
  10. określanie szczegółowych obowiązków leżących przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem organizacji
 7. Na żądanie delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie organizacji.
 8. Prezydent, realizując swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
 9. Prezydent ma prawo powołać Wiceprezydenta, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta. Prezydent może także przekazać Wiceprezydentowi wszystkie swoje obowiązki w przypadku uzasadnionej nieobecności.
 10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent przejmuje wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
 11. W przypadku braku powrotu Prezydenta do końca kadencji, Wiceprezydent rozpisuje wybory na Prezydenta.
 12. Prezydent ma możliwość zawieszania członka w swoich prawach, gdy liczba nieobecności jego delegatów podczas głosowań w okresie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające członka wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Od rozporządzenia przysługuje federacji prawo odwołania do Rady Rewizyjnej.
§ 8. [Rada Rewizyjna]
 1. Rada Delegatów spośród delegatów członków wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
 2. Kadencja Rady Rewizyjnej trwa pół roku.
 3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem pięciodniowego terminu na zgłaszanie kanydatów oraz trzydniowego terminu głosowania.
 4. Rada Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Rewizyjnej, który prowadzi prace i obrady Rady Rewizyjnej.
 5. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
  1. rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta,
  2. rozstrzyganie sporów pomiędzy delegatami i członkami organizacji,
  3. interpretowanie przepisów prawa organizacji.
 6. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów i są one ostateczne.
 7. W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Rewizyjnej. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów. Kadencja wybranego w tej procedurze nowego członka Rady Rewizyjnej upływa w tym samym terminie co reszty Rady Rewizyjnej.
§ 9 [Przepisy przejściowe i końcowe]
 1. Traci moc Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009 r.
 2. Zmiana Statutu następuje na drodze uchwały Rady Delegatów podjętej większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Statut wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
 4. Członkowie zobowiązani są, nie później niż do czasu wejścia Statutu w życie, przedstawić Prezydentowi informację o aktualnym składzie delegacji.