Browsed by
Author: Robert Janusz von Thorn

Głosowanie nad nowym Statutem MUP

Głosowanie nad nowym Statutem MUP

Po dość długiej procedurze ustalania Miasta-Siedziby MUP, Rada Delegatów rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem w całości nowego statutu organizacji. W projekcie, jako siedziba organizacji zostało wpisane baridajskie miasto Arnovike, wyłonione dopiero w trzeciej turze głosowania, w której, jak w dwóch poprzedzających, szło łeb w łeb z wandejskim Sosnowcem. Jeśli Statut zostanie przyjęty Mikroświatowa Unia Piłkarska, pierwszy raz w swej historii, zyska formalną siedzibę. Może to się stać już “za chwilę”. Głosowanie trwa do 3 sierpnia do 17:15. Przed władzami miasta stoją więc nie lada wyzwania. Poniżej prezentujemy projekt nowego Statutu.

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
z dnia xx lipca 2016 r.

W trosce o rozwój mikroświatowej piłki nożnej, my — delegaci państw i federacji członkowskich — zebrani w Radzie Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej stanowimy ten statut jako źródło regulacji, praw i obowiązków stojących przed tworzącymi Mikroświatową Unię Piłkarską Federacjami.

§ 1. [Mikroświatowa Unia Piłkarska]

 1. Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej „organizacją”, jest samorządną i apolityczną orgainzacją zrzeszającą piłkarskie federacje działające w mikronacjach.
 2. Organizacja posługuje się skrótem „MUP”.
 3. Siedziba główna organizacji znajduje się w Árnovike, w Królestwie Baridasu.

§ 2. [Platforma rozgrywek]

Właściwą platformą do rozgrywania meczów oraz tworzenia i utrzymywania lig jest platforma xperteleven.com, zwana dalej „X11”.

§ 3. [Członkostwo]

 1. Członkiem organizacji może zostać każda federacja piłkarska, która:
  1. jest samorządna, niezależna, apolityczna i reprezentuje określony naród wirtualny,
  2. skupia co najmniej dwie drużyny piłkarskie, biorące udział w aktywnej mikroświatowej lidze,
  3. działa na terenie aktywnej i suwerennej mikronacji lub politycznie samorządnej i aktywnej części tej mikronacji o poziomie nie niższym niż prowincja, lub równym prowincji, a która kiedykolwiek w swej historii była krajem suwerennym,
  4. jest jedynym reprezentantem na wskazanym we wniosku terytorium,
  5. posiada statut określający terytorium działania federacji, sposób reprezentowania związku oraz władze nim kierujące oraz sposób ich wyłaniania.
 2. Członek, który przestanie spełniać warunki określone w ust. 1, może zostać zawieszony w prawach członka organizacji, zaś Rada Delegatów podejmuje w drodze głosowania, na wniosek delegata głównego, decyzję o pozbawienia członka jego statusu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 6.
 3. Decyzję o nadaniu statusu członka podejmuje Rada Delegatów na wniosek federacji złożony na ręce Prezydenta.
 4. Prezydent, po otrzymaniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni, przeprowadza analizę aktywności terytorium zawartego we wniosku i wynik tejże przedkłada wraz z wnioskiem federacji Radzie Delegatów.
 5. Złożenie wniosku o przyjęcie do organizacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Statutu oraz innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w organizacji następuje na zaakceptowany przez Prezydenta wniosek Delegata Głównego, który nabiera mocy prawnej tydzień po ogłoszeniu.
§ 4. [Delegaci]
 1. Radę Delegatów tworzą delegaci, będący przedstawicielami federacji w organizacji.
 2. Delegacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
 3. Każdy członek ma prawo posiadania do dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
 4. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikronacji chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odbieraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent.
 5. Nie można w tym samym czasie jednocześnie pełnić roli delegata więcej niż jednego członka.
§ 5. [Władze organizacji]
 1. Najwyższą władzą organizacji jest Rada Delegatów.
 2. Władzami organizacji w zakresie swoich kompetencji są:
  1. w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent,
  2. w zakresie władzy uchwałodawczej — Rada Delegatów,
  3. w zakresie władzy odwoławczej — Rada Rewizyjna.
§ 6. [Rada Delegatów]
 1. Rada Delegatów tworzona jest przez delegatów poszczególnych członków.
 2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos liczy się do wyników głosowania.
 3. Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
  1. wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, złożonego na ręce Prezydenta,
  2. tygodniowej nieobecności delegata głównego na forum organizacji.
 4. Rada Delegatów podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, a w szczególności:
  1. przyjęcia i usunięcia członka,
  2. tworzenia i zmiany przepisów prawa,
  3. wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
  4. wyboru lub odwołania Prezydenta,
  5. wyboru lub odwołania Rady Rewizyjnej,
  6. uchylenia rozporządzenia Prezydenta na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych.
 5. Zawieszenie delegata w prawach na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji członka oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy niż 3 miesiące. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do aktywności.
 6. Rada Delegatów podejmuje uchwały poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie bezwzględna większość głosów, Prezydent może skrócić głosowanie.
 8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta.
 9. Decyzję o usunięciu członka z organizacji Rada Delegatów podejmuje większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 7. [Prezydent]
 1. W celu bieżącego zarządzania organizacją Rada Delegatów powołuje Prezydenta na trzymiesięczną kadencję.
 2. Kandydatów na Prezydenta zgłaszają delegaci główni.
 3. Wybory Prezydenta, z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego statutu, ogłasza ustępujący Prezydent lub w przypadku jego nieaktywności, Wiceprezydent lub dowolny delegat główny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem trzydniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i pięciodniowego terminu głosowania.
 4. Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie do miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona w ten sposób więcej niż jeden raz.
 5. W trakcie trwania kadencji Prezydenta, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o jego odwołanie. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów.
 6. Do zadań Prezydenta należy:
  1. reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
  2. administracja forum organizacji i gazetą „Micronational Football”,
  3. nadawanie i cofanie statusu obserwatora,
  4. dbałość o sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym stały kontakt z członkami,
  5. rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem i innymi prawami organizacji oraz niezastrzeżonych dla innych władz organizacji,
  6. nadzorowanie przygotowań i organizacji v-mundialu oraz innych rozgrywek,
  7. dbałość o promocję organizacji,
  8. dbałość o przestrzeganie praw organizacji przez wszystkich członków,
  9. prowadzenie obrad Rady Delegatów,
  10. określanie szczegółowych obowiązków leżących przed organizatorami rozgrywek organizowanych pod patronatem organizacji
 7. Na żądanie delegata głównego Prezydent zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia raportu o stanie organizacji.
 8. Prezydent, realizując swoje zadania, wydaje rozporządzenia.
 9. Prezydent ma prawo powołać Wiceprezydenta, którego zadaniem jest wspomaganie Prezydenta. Prezydent może także przekazać Wiceprezydentowi wszystkie swoje obowiązki w przypadku uzasadnionej nieobecności.
 10. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Prezydenta dłuższej niż 2 tygodnie, Wiceprezydent przejmuje wszystkie jego obowiązki do czasu jego powrotu.
 11. W przypadku braku powrotu Prezydenta do końca kadencji, Wiceprezydent rozpisuje wybory na Prezydenta.
 12. Prezydent ma możliwość zawieszania członka w swoich prawach, gdy liczba nieobecności jego delegatów podczas głosowań w okresie ostatnich trzech miesięcy przekroczy 50%. Rozporządzenie zawieszające członka wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Od rozporządzenia przysługuje federacji prawo odwołania do Rady Rewizyjnej.
§ 8. [Rada Rewizyjna]
 1. Rada Delegatów spośród delegatów członków wybiera trzy osoby, które tworzą Radę Rewizyjną.
 2. Kadencja Rady Rewizyjnej trwa pół roku.
 3. Wybory odbywają się każdorazowo, z uwzględnieniem pięciodniowego terminu na zgłaszanie kanydatów oraz trzydniowego terminu głosowania.
 4. Rada Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Rewizyjnej, który prowadzi prace i obrady Rady Rewizyjnej.
 5. Do obowiązków Rady Rewizyjnej należy:
  1. rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta,
  2. rozstrzyganie sporów pomiędzy delegatami i członkami organizacji,
  3. interpretowanie przepisów prawa organizacji.
 6. Rada Rewizyjna podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów i są one ostateczne.
 7. W trakcie trwania kadencji Rady Rewizyjnej, co najmniej trzech delegatów głównych może złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Rewizyjnej. Wniosek musi zawierać wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i uzasadnienie. Wniosek, po przeprowadzeniu pięciodniowej debaty, jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie w Radzie Delegatów. Kadencja wybranego w tej procedurze nowego członka Rady Rewizyjnej upływa w tym samym terminie co reszty Rady Rewizyjnej.
§ 9 [Przepisy przejściowe i końcowe]
 1. Traci moc Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 1 września 2009 r.
 2. Zmiana Statutu następuje na drodze uchwały Rady Delegatów podjętej większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Statut wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
 4. Członkowie zobowiązani są, nie później niż do czasu wejścia Statutu w życie, przedstawić Prezydentowi informację o aktualnym składzie delegacji.
Rozpoczęło się głosowanie RD nad wyborem siedziby MUP

Rozpoczęło się głosowanie RD nad wyborem siedziby MUP

Rozpoczęło się głosowanie w sprawie wyboru Miasta-Siedziby Mikroświatowej Unii Piłkarskiej. Zgłoszonych zostało 6 kandydatur, z czego jedna została wycofana (tj. Bałmustan). Uprawnionych do głosowania jest 15 delegacji, większość bezwzględna wynosi 8. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie jednego miasta z poniższej listy. Jeśli żadne miasto nie uzyska w toku tego głosowania większości bezwzględnej przeprowadzona zostanie druga runda głosowania, w której zmierzą się dwa ośrodki, które w pierwszym głosowaniu zyskają największą liczbę głosów. Głosowanie trwa do 21 lipca do godziny 11:30.

 • Árnovike (Królestwo Baridasu) — prezentacja
 • Njitica (Federacja Slawonii) — brak prezentacji
 • Sosnowiec (Mandragorat Wandystanu) — prezentacja
 • Vienbien (Królestwo Hasselandu) — prezentacja
 • Wolnograd (Republika Bialeńska) — prezentacja
Sześć miast-kandydatów na Siedzibę MUP!

Sześć miast-kandydatów na Siedzibę MUP!

Zakończył się siedmiodniowy okres składania zgłoszeń kandydatur na miasto-siedzibę MUP. Na ręce Prezydenta MUP wpłynęły następujące kandydatury:

 • Árnovike (Królestwo Baridasu)
 • Bałmustan (Carstwo Brodryjskie)
 • Njitica (Federacja Slawonii)
 • Sosnowiec (Mandragorat Wandystanu)
 • Vienbien (Królestwo Hasselandu)
 • Wolnograd (Republika Bialeńska)

W tej chwili rozpoczyna się 48 godzinny okres, jaki na promocję w/w kandydatur wyznaczył Prezydent, a po tym czasie odbędzie się trzydniowe głosowanie. Jeśli w trakcie głosowania żadne z miast nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbędzie się druga runda w której zmierzą się dwa miasta z największym poparciem. Tak wybrana siedziba MUP zostanie wpisana do projektu nowego Statutu MUP.

Które miasto, Waszym zdaniem, zostanie siedzibą organizacji?

Zakończył się 26. sezon rozgrywek MUP — Liga Mikroświatowa

Zakończył się 26. sezon rozgrywek MUP — Liga Mikroświatowa

3CmdYXR

W dniu 14 lipca formalnie zakończył się 26. sezon rozgrywek ligi MUP, tym razem zorganizowany w Ligę Mikroświatową. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn narodowych, które podzielono na dwie Ligi. W trakcie rozgrywek deaktywowana została drużyna La Palmy, której w najbliższym czasie w rozgrywkach MUP już nie zobaczymy.

Zwycięzcą rozgrywek został Mandragorat Wandystanu, zaś drugie miejsce zajęło Księstwo Sarmacji. Tuż za nimi uplasowało się Królestwo Hasselandu. Z 1 Ligi Mikroświatowej spadają do niższej klasy drużyny Królestwa Elderlandu i Pięcipolski. Z kolei w 2 Lidze Mikroświatowej awans do wyższej klasy wywalczyły: Królestwo Dreamlandu (1 miejsce), Trizondal (2 miejsce) i Królestwo Baridasu (3 miejsce)Najsłabszą drużyną tej edycji rozgrywek okazała się Demokracja Surmeńska, która w 14 spotkaniach zdobyła tylko 4 punkty.

W tej chwili rozpoczyna się, i potrwa około 3 tygodni, przerwa między sezonami, po czym liga rozpocznie swój 27. sezon, który poprzedzać będzie kolejny v-Mundial.

Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

W dniu 8 lipca 2016 Prezydent MUP, Robert Janusz von Thorn, zaproponował Radzie Delegatów aktualizację i zmianę niektórych przepisów Statutu Organizacji. Poza dostosowaniem Statutu do dzisiejszych wyzwań wirtualnego świata i zastosowania wypracowanych w ostatnich latach mechanizmów funkcjonowania, jedną z istotnych propozycji jest formalne ustanowienie Miasta-Siedziby Mikroświatowej Organizacji Piłkarskiej.

[…] uznałem, że warto poruszyć tę kwestię. Nasza organizacja nie jest osadzona w żadnym mieście, faktycznie należałoby uznać, że funkcjonuje w niebycie, w jakimś alternatywnym wymiarze. Chciałbym to zmienić, i dodać ciekawy element pobudzający narrację. […] Za moment zwrócę się, za Waszym pośrednictwem, o kontakt z władzami Waszych krajów, by jeśli są zainteresowane, wskazały miasta, które mogłyby się stać siedzibami MUP. W toku tak zebranych propozycji, ustalimy listę miast, spośród których, przed przyjęciem całości Statutu, wybierzemy to jedno, w głosowaniu, jak dotąd, które siedzibą się stanie. Myślę, że to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które może rozbudzić naszą organizację i mikroświatową współpracę.

Dziś jest ostatni dzień, w którym Prezydent czeka na składanie propozycji — te składane są na tym etapie w drodze PW do Prezydenta. W kolejnym kroku zebrane propozycje zostaną przedstawione Radzie Delegatów, kandydaci dostaną 2 dni na przedstawienie swoich atutów i namówienie Delegatów do głosowania na nie, a następnie odbędzie się głosowanie. W tej chwili na ręce Prezydenta MUP wpłynęło 5 propozycji.

Sarmacja wygrywa V-Mundial! Piąta Korona Mistrzowska Sarmacji.

Sarmacja wygrywa V-Mundial! Piąta Korona Mistrzowska Sarmacji.

Po zaciętym spotkaniu finałowym, gdy zegar wskazał 90 minut czasu gry, na tablicy wyników widniało 1:1, a Sarmacji od 11 minut grali w 10. Dogrywka była przeprawą przez mękę dla obu drużyn, a jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia. W sumie Wandystan nie wykorzystał przeszło 40 minut gry w przewadze liczebnej! Sędzia zarządził karne, które bezapelacyjnie wykorzystali Sarmacji, nie myląc się ani razu, a Wandejczycy dwukrotnie skiksowali. 5:4 po rzutach karnych, Sarmacja z Mistrzostwem.  To już piąty tytuł tej drużyny.

Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

W dniu dzisiejszym zakończyło się głosowanie Rady Delegatów w sprawie wyboru organizatora kolejnego v-Mundialu. Odbywać się on będzie w ramach 28. sezonu ligi MUP, jesienią 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 14 delegatów, 3 nie głosowało. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Spośród dwóch kandydatur oddano głosy następująco:

 • na Wandystan – 6 głosów;
 • na Orientykę (Surmenia, Slawonia, Trizondal) – 7 głosów.

Tym samym to właśnie kandydaturze Orientyki została powierzona organizacja imprezy. Gratulujemy!

RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 04/2016

Art. 1.
W związku ze skalą ujawnionego łamania prawa i zasad Fair Play, działając na podstawie Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, uchwala się usunięcie Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej ze struktur Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii


 

Oddano w sumie 14 głosów, co stanowi 82% uprawnionych do głosowania (wymóg frekwencyjny wynosił 55%).

ZA przyjęciem uchwały głosowało 13 delegatów (92,9%), PRZECIW oddano 0 głosów, 1 delegat się wstrzymał. Próg wymagalny przy podjęciu tej uchwały wynosił 2/3 (66,6%) delegatów biorących udział w głosowaniu, głosujących ZA przyjęciem.

Oba warunki przyjęcia niniejszej uchwały zostały spełnione i tym samym uchwała została przyjęta.  Dla formalności, w głosowaniu udziału nie wzięli delegaci: Dreamlandu, Pięcipolski i Elderlandu.

Nowy członek MUP — Nogometna Zveza Slavonije (Slawonia)

Nowy członek MUP — Nogometna Zveza Slavonije (Slawonia)

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu wczorajszym Rada Delegatów MUP zakończyła głosowanie w sprawie przyjęcia NSZ do naszej organizacji.

Oddano:

 • 12 głosów ZA (100% głosów biorących udział, 57,4% uprawnionych)
 • 0 głosów PRZECIW
 • 0 głosów wstrzymujących

Nie głosowali delegaci: Al Rajn, Al-Farun, Bantu, Bialenii, Chattycji i Shanii, Dreamlandu, Parlandii, Pięciopolski, Sambanu Zachodniego.

Stwierdzam, że Rada Delegatów MUP dokonała przyjęcia Nogometna Zveza Slavonije do Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Delegatem głównym i trenerem przyszłej reprezentacji Slawonii będzie: Ludwik Tomovic. Gratuluję!

Slawonia to obecnie 22 federacja zrzeszona w MUP.

Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Szanowni Państwo! Wydanie poniższego rozporządzenia nie było dla mnie miłe. Afery kloningowe w v-świecie są tak stare, jak stary jest sam v-świat. Były, zapewne są, i na pewno dalej będą. Nie oznacza to jednak, że my, społeczność wirtualnego świata, powinniśmy się z nimi pogodzić. W naszych rękach bowiem spoczywa odpowiedzialność za to by zabawa nasza toczyła się na określonych zasadach, w tym tej najważniejszej —zasadzie Fair Play. Wszelkie okazane dowody, jak również obserwacja działalności Al Rajn nie tylko w MUP, ale i w X11, czy na forum tego kraju, czy zwyczajnie wysłuchując innych osób, prowadzi do smutnej, lecz niestety oczywistej konstatacji, że w przypadku tego kraju, w przypadku federacji piłkarskich z niego pochodzących, mieliśmy do czynienia z klonowaniem jednego-dwóch mieszkańców na skalę, jakiej dotąd wirtualny świat nie widział. Dlatego też, mimo wszystko, nie mogłem podjąć innej decyzji niż ta, którą prezentuję Państwu poniżej.Wykorzystam też okazję by zapewnić Was, że działania antyklonerskie są i będą podejmowane bez skrupułów, taryf ulgowych – bez względu na to kogo będą dotyczyć.

Rozporządzenie Prezydenta MUP 4/2016 ws. zawieszenia delegacji

Artykuł 1.
Na podstawie art. 6 ust. 6 lit. e Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej (“rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,”), w związku z brakiem odniesienia się Delegatów do postawionych im zarzutów, i przytłaczającymi dowodami naruszenia zasad Fair Play w piłce nożnej, i podstawowych zasad funkcjonowania mikronacji, postanawiam co następuje:

 • uczulić i ostrzec delegata Surmeńskiej Podosfery by w przyszłości lepiej weryfikować tożsamość delegatów i trenerów kadry surmeńskiej;
 • zawiesić delegatów Rajńskiej Federacji Piłkarskiej (Manaf ben Saada), Faruńskiej Federacji Piłkarskiej (Usman Dahlan), Federacji Piłkarskiej Bantu (Kwaku Dua), Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego (Rehana Maluf), Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej (Tansu Aysel Saydam);
 • dożywotnio zakazać osobom: Manaf ben Saada, Usman Dahlan, Kwaku Dua, Rehana Maluf, Tansu Aysel Saydam, Sylvana Koppa, Hammad Al-Qadir, Said al Falim, Arctos I sprawowania funkcji delegata głównego, delegata pomocniczego, członka Rady Rewizyjnej, Prezydenta lub Wiceprezydenta MUP;
 • bezzwłocznie zawiesić biorących udział w rozgrywkach MUP menadżerów/trenerów reprezentacji Samban Zachodni, Chattycja i Shania, Królestwo Bantu, Kalifat Al-Farun, Sułtanat Al Rajn;
 • skierować wniosek do Rady Delegatów o usunięcie ze struktur Mikroświatowej Federacji Piłkarskiej Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej.

Artykuł 2.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Od rozporządzenia przysługuje odwołanie odwołanie do Rady Rewizyjnej w ciągu trzech dni.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej